Grensoverschrijdend werken

Training grensoverschrijdend werken

Aan de slag met grensoverschrijdende arbeid én arbeidsongeschiktheid

Heb je te maken met grensoverschrijdend werken? Maar wat gebeurt er wanneer je werknemer arbeidsongeschikt raakt? Tijdens de training grensoverschrijdend werken krijg je tools aangereikt voor arbeidsongeschiktheid over de grenzen: wie doet de keuring, bepaalt de duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, mate van arbeidsongeschiktheid en wet- en regelgeving van het land. Docent Kirsten Janssen gaat deze dag in op de re-integratiemogelijkheden en uitdagingen van grensarbeiders uit Duitsland, België, Poolse werknemers van Nederlandse uitzendbureaus en werkgevers.

Duur: 1 dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Datum: nader te bepalen
Locatie: Nieuwegein
Kosten: € 295,- exclusief 21% btw
Accreditatiepunten: 3

Het uitgangspunt van de training grensoverschrijdend werken zijn jouw dagelijkse werkzaamheden.

 We werken met kleine groepen en voorafgaande aan de training word je in de gelegenheid gesteld een praktijkcasus in te leveren.

Regels woonland gelden voor zieke grensarbeider

Er is sprake van een grensarbeider als hij minstens eenmaal per week in zijn woonland verblijft. Het kan bijvoorbeeld gaan om Belgen of Duitsers maar ook om Nederlanders die, om welke reden dan ook, in deze landen wonen maar werken in Nederland. Grensarbeiders vallen onder de sociale verzekeringswetten van hun werkland. Zij vallen dus onder onze Ziektewet en de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz).

Als je denkt dat je de zieke grensarbeider kan oproepen een bezoek te brengen aan de Arbodienst of Bedrijfsarts om te laten beoordelen of hij (nog) ziek is, dan heb je het mis. Jij als werkgever en de zieke grensarbeider hebben te maken met de regels van het woonland. Zo moet de grensarbeider volgens die woonlandregels zijn ziekmelding laten plaatsvinden en zorgt het woonland voor de medische verzuimbegeleiding gedurende de loondoorbetalingsverpichting. Dat neemt niet weg dat de grensarbeider zich wel bij je op de gebruikelijke wijze moet ziek melden.

Let op! Afwijkende verzuimregels
Omdat de verzuimregels in andere landen afwijken van de Nederlandse verzuimregels is het van belang de ins & outs van de grensoverschrijdende voorschriften ten aanzien van ziekteverzuim, re-integratie en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid goed te kennen.

Kirsten Janssen: “In deze training behandel ik de wetgeving op het gebied van ziekteverzuim en mogelijkheden tot re-integratie en geef ik voorbeelden uit de volgende – meest gevraagde – landen: Duitsland, Polen, België en Frankrijk. Voor de andere landen vertel ik hoe je daar je weg kunt vinden. Je kunt ook van tevoren aangeven welk land jouw specifieke interesse heeft zodat ik dit kan meenemen in de training. De volgende wetten en regels bespreken we:

 • Wet verbetering Poortwachter: vaak loop je bij elke stap uit deze wet al tegen zaken aan met een grensarbeider.
 • EU- verorderingen.
 • Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid (binnen Europa en de harmonisatie ervan).
 • (Internationale) arbeidscontracten.
 • Arbeidsrecht: welk recht is van toepassing en welke rechter is verantwoordelijk.”

Datum en locatie

Duur: 9.30 – 16.30 uur
Datum: nader te bepalen
Locatie: Nieuwegein
Kosten: € 295 exclusief 21% btw, inclusief lunch
Accreditatiepunten: 3

Programma training grensoverschrijdend werken

Naast een deel kennisoverdracht, ga je actief aan de slag met je eigen casuïstiek.

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • Facetten van het grensoverschrijdend werken.
 • Praktische voorbeelden van grensarbeiders, arbeidsmigranten en gedetacheerden.
 • Internationale mobiliteit en grensoverschrijdend werken.
 • Internationale sociale zekerheid in Europa.
 • Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Medische verzuimbegeleiding.
 • Pensioenen.
 • Grensoverschrijdend werken en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 • Re-integratie van grensarbeiders en arbeidsmigranten en mogelijke re-integratie belemmerende factoren.
 • Oplossingen om stagnerende re-integratietrajecten weer op de rails te krijgen.

In de middag zoomt Kirsten Janssen aan de hand van casuïstiek dieper in op de re-integratiemogelijkheden en uitdagingen van grensarbeiders uit Duitsland, België, Poolse werknemers van Nederlandse uitzendbureaus en werkgevers.

Kirsten Jansen

Kirsten Janssen is Arbeidsdeskundige en richt zich op internationale re-integratievraagstukken. Kirsten is van oorsprong Duits en heeft Slavische talen gestudeerd. Door deze achtergrond is zij al snel met grensarbeiders en Poolse werknemers in Nederland aan de slag gegaan. Naast het ‘gewone’ arbeidsdeskundige werk wordt Kirsten geregeld ingeschakeld als second opinion Arbeidsdeskundige om vastlopende trajecten door te lichten en oplossingen aan te dragen.

Kirsten werkt als zelfstandige Arbeidsdeskundige voor DossierMeester.

Leerdoelen na afloop

Na afloop van deze training weet je:

 • Hoe de internationale sociale zekerheid is geregeld: Wie betaalt wat? Welke rechten en plichten hebben werkgevers en werknemers?
 • De verschillen in Sociale Zekerheid in de verschillende EU-landen: EU-Verordening, detachering en werken in meerdere landen.
 • Hoe je grensoverschrijdend werken kunt toepassen op grensarbeiders, arbeidsmigranten en gedetacheerden.
 • Belastingverdragen in Europa.
 • De regels omtrent loondoorbetaling bij ziekte: wie betaalt wat en hoe lang? Hoe zit het met medische verzuimbegeleiding?
 • Grensoverschrijdend werken en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: moment keuring, wie keurt, duur en hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de mate van arbeidsongeschiktheid et cetera.
 • Re-integratie van grensarbeiders en arbeidsmigranten: wat zijn de eisen van UWV en de mogelijkheden voor re-integratie in het tweede spoor in het buitenland.
 • Mogelijke re-integratie belemmerende factoren: denk aan taal, cultuur en afstand.
 • Oplossingen om stagnerende re-integratietrajecten weer op de rails te krijgen.
 • Hoe het zit met grensoverschrijdende arbeid en pensioenen.

Heb je nog vragen over deze training? Of twijfel je ergens aan? Stel gerust je vraag, ik help je graag verder.

Voor wie is de training grensoverschrijdend werken geschikt?

Deze training is geschikt voor: Arbeidsdeskundigen, Casemanagers, HR-beleidsmedewerkers, HR-adviseurs, bedrijfsartsen, arbeidsjuristen, verzuimspecialisten, re-integratiecoaches en uitzendbureaus.