Tag

Monique van de Graaf

Scholing: een cruciaal middel om als werknemer duurzaam inzetbaar te blijven

Posted on14 dec 2021
Om als werknemer duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf legt in dit artikel uit waarom scholing zo belangrijk is. Ze legt o.a. uit wat de verplichtingen van de werkgever zijn op dit gebied en op welke subsidies voor scholing er aanspraak kan worden gemaakt.

Loondoorbetaling bij ziekte: hoe zit het met andere looncomponenten?

Posted on19 okt 2021
In artikel 7:629 BW is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op 70% van het naar tijdruimte overeengekomen loon. Als ondergrens geldt daarbij gedurende de eerste 52 weken het wettelijk minimumloon en als bovengrens het maximumdagloon. Maar hoe moet deze clausule worden uitgelegd als het gaat om andere looncomponenten? Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vond een tweetal uitspraken waar hierbij wordt stil gestaan.

De Wet compensatie transitievergoeding: aanvraagprocedure (deel 2)

Posted on09 jun 2021
De Wet compensatie transitievergoeding is tot stand gekomen om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel (7:673e BW) waarin deze compensatie geregeld is. In dit deel zal Monique van de Graaf nader stil staan bij de aanvraagprocedure.

De Wet compensatie transitievergoeding: slapende dienstverbanden (deel 1)

Posted on08 jun 2021
Om de nadelige gevolgen van het slapend houden van een dienstverband van langdurig arbeidsongeschikte werknemers weg te nemen is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen. Vanaf 1 april 2020 geldt een nieuw artikel 7:673e BW, waarin deze compensatie geregeld is en Monique van de Graaf vertelt er meer over in dit artikel.

Transitievergoeding: gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Posted on26 apr 2021
In dit derde artikel gaat arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf in op een interessante uitspraak van de Hoge Raad. Deze heeft betrekking op de gedeeltelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In de eerste twee artikelen stond ze stil bij de voorwaarden die gelden voor een gedeeltelijke transitievergoeding en de vraag wanneer je geen recht hebt op een gedeeltelijke transitievergoeding. 

Wanneer heb je geen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? (Deel 2)

Posted on15 apr 2021
De transitievergoeding is een actueel en interessant onderwerp waar helaas nog regelmatig onduidelijkheid over bestaat. In het eerste artikel stond arbeidsjurist Monique van de Graaf stil bij de voorwaarden die gelden voor een gedeeltelijke transitievergoeding. In dit artikel gaat ze hier verder op in en zal ze de vraag beantwoorden wanneer je geen recht hebt op een gedeeltelijke transitievergoeding.