Tag

loondoorbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte: hoe zit het met andere looncomponenten?

Posted on19 okt 2021
In artikel 7:629 BW is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op 70% van het naar tijdruimte overeengekomen loon. Als ondergrens geldt daarbij gedurende de eerste 52 weken het wettelijk minimumloon en als bovengrens het maximumdagloon. Maar hoe moet deze clausule worden uitgelegd als het gaat om andere looncomponenten? Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vond een tweetal uitspraken waar hierbij wordt stil gestaan.