Leergang Volgend Sturen

Zo geef je mensen de ruimte om te groeien

 8 dagdelen
+ 1 reflectiedag

3.000,-

12 personen

Post HBO werk- en denkniveau

Startdatum:

 • Nog te bepalen

  (Post) HBO werk- en denkniveau
  Ontwikkeld samen met specialisten uit het vakgebied
  Ondersteund vanuit de beroepsvereniging NVvA via het AKC

Leergang Volgend Sturen

De ‘Volgend Sturen methodiek’ leert je om op een andere manier met cliënten te werken door het proces centraal te stellen. Het is een wetenschappelijk gevalideerde methode die tot betere resultaten leidt. De leergang focust op het ontwikkelen van deze andere beroepshouding en bijbehorende vaardigheden.

‘Volgend sturen’ is echt een andere beroepshouding

Wat maakt ‘Volgend Sturen methodiek’ zo anders? Het is een effectieve manier is om de deelnemers ruimte te geven om te groeien en ze eigenaar te maken van het proces.

Frans Hoebink: “Volgend sturen staat voor het creëren van ruimte om te groeien binnen het vermogen dat mensen hebben en erop te vertrouwen dat zijzelf een passende keuze kunnen maken. Dit is iets anders dan leidend sturen, wat betekent dat de professional bepaalt wat het beste is voor de ander.”

Het proces centraal stellen, geeft het beste resultaat

Het gaat in deze leergang om een herpositionering van de verhouding tussen de professional en de cliënt. Volgend sturen vraagt om veel vertrouwen bij de uitvoerders. Niet het resultaat, maar het proces staat namelijk centraal. Het paradoxale is dat juist door niet het resultaat centraal te stellen, de beste resultaten worden behaald in het (her)vinden van passende arbeid.

Volgend Sturen door Hans van den Berg

De vier axioma’s in de Theory of Change

De methodiek is gebaseerd op de ‘Theory of Change’ en in deze leergang staat in elk dagdeel één van de axioma’s centraal:

 1. Als je vrij bent van verwachtingen dan geef je ruimte om te groeien;
 2. Als mensen doen wat ze kunnen dan ontstaat er ruimte om te groeien;
 3. Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling;
 4. Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving mee-verandert.

Dynamisch en praktisch opgezet

Deze leergang is dynamisch en praktisch opgezet en bestaat uit oefenen en zelf ervaren, overdragen van kennis, opdrachten maken en het uitwisselen van ervaringen. Er wordt gewerkt met casuïstiek, acteurs en video tutorials. Tussen de bijeenkomsten door oefenen de deelnemers het geleerde in hun eigen werkpraktijk. Na elk dagdeel is er een dagdeel intervisie om de ervaringen in de praktijk (dilemma’s en lessons learned) te bespreken.

De leergang ‘Volgend sturen’ wordt ontwikkeld in samenwerking met Frans Hoebink (Founding father van de ‘Volgend Sturen methodiek’ en lid van de Raad van Advies van Scolea). Het wordt tevens ondersteund vanuit de beroepsvereniging NVvA (arbeidsdeskundigen) via het AKC (Arbeidskundig KennisCentrum).

Programma leergang Volgend Sturen

Start (online): kennismaking Theory of Change

Bij de start van de leergang zal de student eerst via e-learning kennis maken met de uitgangspunten van de Theory of Change dat aan de basis staat van de ‘Volgend sturen’ methodiek. Zodra de student deze theorie in de context van het eigen werk kan plaatsen, zal zij begrijpen waarom de Theory of Change belangrijk is en wat het hen kan opleveren.

Dagdeel 1: Als je vrij bent van verwachtingen dan geef je ruimte om te groeien

Op deze eerste lesdag, vallen we met de deur in huis door een oefening te doen in het herkennen van verwachtingen. Iedereen deelt zijn/haar verwachtingen en er wordt geleerd hoe het is om los te komen van verwachtingen en daarmee de ander meer ruimte te geven om te groeien.

Leerdoelen:

 1. Kennis van de Theory of Change.
 2. Herkennen van verwachtingen.
 3. Loskomen van verwachtingen.
 4. Niet bang zijn voor afwijzing.

Dagdeel 2: Intervisie axioma 1

Dilemma’s en lessons learned bespreken.

Dagdeel 3: Als mensen doen wat ze kunnen dan ontstaat er ruimte om te groeien

Hoe stel je de juiste vragen, zodat er ruimte ontstaat om te groeien? Hiermee ga je oefenen op deze tweede lesdag. Je leert hoe je een moeilijke taak ombuigt in een uitvoerbare activiteit en daar een heldere afspraak over maakt. En hoe ga je om met iemand die de afspraak niet uitvoert? Wat kun je in deze situatie beter wel en juist niet doen? Ook leer je het formulier ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’ kennen en oefent hiermee.

Leerdoelen:

 1. Creëren van ruimte voor groei door de juiste vragen te stellen;
 2. Moeilijke taken omzetten in uitvoerbare activiteiten;
 3. Toepassen formulier ‘Evaluatie ontwikkeling zorgassistent’;
 4. Omgaan met het niet nakomen van afspraken.

Dagdeel 4: Intervisie axioma 2

Dilemma’s en lessons learned bespreken.

Dagdeel 5: Een veilig groepsklimaat bevordert de individuele ontwikkeling

Op deze derde dag komt een ander belangrijk thema aan bod: hoe zorg je voor veiligheid in de groep? En waarom is dit zo essentieel voor een positieve groepsdynamiek? Je leert op deze lesdag meer over hoe je kunt ingrijpen bij problemen in de groep.

Leerdoelen:

 1. Zorgen dat het veilig blijft in de groep;
 2. Groepsdynamiek positief inzetten;
 3. Ingrijpen bij problemen met de groepsdynamiek.

Dagdeel 6: Intervisie axioma 3

Dilemma’s en lessons learned bespreken.

Dagdeel 7: Duurzame groei kan alleen plaatsvinden als de omgeving mee-verandert

Een mens is altijd onderdeel van een systeem, ook de omgeving van de persoon waarmee je werkt komt aan bod. Hoe kun je de omgeving bijvoorbeeld helpen om een verandering te accepteren? En ook de professionele omgeving komt aan bod. Je leert meer over hoe je het beste kunt communiceren met de andere betrokken professionals. En hoe je de ‘Volgend sturen methodiek’ kunt uitleggen aan de stakeholders.

Leerdoelen:

 1. Het kleine systeem (ouders, gezin) helpen de verandering te accepteren;
 2. Meta-communicatie over de aanpak met professionals;
 3. De methodiek uitleggen aan stakeholders.

Dagdeel 8: Intervisie

Dilemma’s en lessons learned bespreken.

Afronding: reflectieopdracht

Met het uitvoeren van de reflectieopdracht wordt de leergang afgerond.

Reflectiedag (terugkomdag)

Een aantal maanden na afronding van de leergang zal de student worden uitgenodigd voor de reflectiedag.

Opzet van de bijeenkomsten:

 • Inloop van 16.00 tot 16.30 uur
 • 16.30 uur tot ca. 18.00 uur 1e deel
 • 18.00 uur tot 18.30 uur pauze met broodje
 • 18.30 uur tot 20.00 uur 2e deel

Datum en locatie

Duur:

 • Introductie door e-learning
 • 8 dagdelen (dagdeel = 3,5 uren, verdeeld over 5 maanden)
 • 1 reflectiedag

Datum: Nog te bepalen (fysiek les kunnen geven, is een voorwaarde)

Opzet bijeenkomsten:

 • Inloop van 16.00 tot 16.30 uur
 • 16.30 uur tot ca. 18.00 uur 1e deel
 • 18.00 uur tot 18.30 uur pauze met broodje
 • 18.30 uur tot 20.00 uur 2e deel

Locatie: Spoetnik 5, Amersfoort

Niveau: (Post) HBO werk- en denkniveau

Kosten: € 3.000,- (exclusief 21% BTW)

De prijs is inclusief de benodigde lesmaterialen.

Onze docenten voor de leergang ‘Volgend sturen’

De docenten voor de leergang ‘Volgend sturen’ zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Docenten waar jij les van krijgt tijdens de leergang ‘Volgend sturen’ zijn o.a.:

 • Frans Hoebink
 • Bert van den Berg
 • Hans van den Berg
 • Havva Jongen
 • Jolijne van Prooijen
 • Con Smeets
 • Peter Jonges

Het resultaat van de leergang ‘Volgend sturen’

Na het volgen van de leergang ‘Volgend sturen’ ben je in staat om:

# Mensen die je begeleidt de ruimte te geven om te groeien;
# Mensen die je begeleidt eigenaar te maken van het proces;
# De ‘Theory of Change’ in de praktijk toe te passen;
# Los te komen van verwachtingen en vrijer te werken;
# De juiste vragen te stellen om groei mogelijk te maken;
# Te zorgen voor veiligheid in de groep en de groepsdynamiek positief in te zetten;
# Het systeem (de omgeving) te betrekken bij het proces zodat verandering geaccepteerd wordt;
# Goed te communiceren met andere betrokken professionals;
# De ‘Volgend sturen’ methodiek uit te leggen aan stakeholders.

Na succesvolle afronding van de leergang ontvang je een certificaat.

Voor wie is de leergang Volgend Sturen geschikt?

De leergang Volgend Sturen is ontwikkeld voor professionals die willen leren hoe ze mensen meer ruimte geven voor groei en eigen regie:

Arbeidsdeskundigen | Casemanagers | Procesregisseurs | Verzuimconsulenten | Bedrijfsartsen | Re-integratiespecialisten | Jobcoaches | Klantmanagers | Professionals in de IPS wereld | Psychologen | Organisatieadviseur | Veranderkundigen | Leidinggevenden/managers | HR-professionals

Basisvoorwaarden voor deelname

 1. (Post)-Hbo werk en denkniveau.
 2. Je werkt direct met cliënten (dit is belangrijk om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken).

De volgende basiskennis geeft het niveau aan dat we verwachten:

(Let op: basiskennis over al deze aspecten is geen vereiste voor deelname)

# Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
# Psychische aandoeningen
# Wet- en regelgeving
# Gesprekstechnieken
# Systeemtheorie
# Groepsdynamica
# Individuele Plaatsing en Steun (IPS)
# Functies en functie-eisen
# Secundaire factoren bij re-integratie

Volgend Sturen door Hans van den Berg

Kwaliteit gegarandeerd: