Opleiding Re-integratie Specialist

Word expert in mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van mensen

 20 dagen

 6.450

12 personen

Post HBO

Startdatum:

  • 11 oktober 2024 start deel 1

*Deel 1 en deel 2 zijn los van elkaar te volgen.

  Post-HBO werk- en denkniveau
  Ontwikkeld samen met specialisten uit het vakgebied
  De nieuwe standaard in de markt

Opleiding Re-integratie Specialist

In de wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratie wordt professionaliteit steeds belangrijker. Want duurzame inzetbaarheid is een complexe zaak en blijkt steeds meer het werk van specialisten te zijn. Scolea ziet een toenemende vraag naar goed opgeleide professionals die zich op verschillende werkvelden kunnen bewegen. De nieuwe functie van re-integratiespecialist is een breed opgeleide professional die zich op verschillende posities, vanuit verschillende opdrachtgevers en in diverse rollen bezig houdt met de re-integratie van mensen. De re-integratiespecialist heeft als doel om mensen via de snelste en meest efficiënte route richting werk te begeleiden.

Zoals gebruikelijk bij al onze opleidingen is ook deze opleiding een combinatie van kennis en vaardigheden. In de eerste 8 lessen ligt het accent op kennis. Deel 1 wordt op dag 9 in de ochtend afgesloten met een kennistoets, waarna in de middag wordt gestart met deel 2: het vaardigheidsdeel van de opleiding. In het eindexamen komen kennis en vaardigheden weer samen.

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding tot re-integratiespecialist dient de deelnemer te beschikken over een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangetoond met een HBO-diploma. Tijdens het intakegesprek wordt nader op dit aspect ingegaan.

Stage

Indien een student niet werkzaam is in het werkveld van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie dient de student stage te lopen. De lengte, vorm en inhoud van de stage wordt individueel bepaald, aan de hand van het intakegesprek wat met iedere student van de opleiding tot re-integratiespecialist wordt gevoerd.

Coaching en mentorschap

Een belangrijk onderdeel van de opleiding re-integratiespecialist is het werken met coaches en / of mentoren. Binnen de opleiding re-integratiespecialist van Scolea is de rol van de coach / mentor vooral die van individuele begeleider tijdens de opleiding. De coach / mentor is voor de student een klankbord en sparringpartner en kan vanuit twee rollen handelen: de sturende rol waarin er direct antwoord wordt gegeven op een vraagstuk en de ondersteunende rol waarin op zoek wordt gegaan naar mogelijke antwoorden.

Met betrekking tot dit proces is het uitgangspunt het competentiegericht coachen. De competenties waarop gecoacht zal worden zijn:

  • Communiceren
  • Regisseren
  • Samenwerken
  • Analyseren
  • Adviseren
  • Begeleiden
  • Professionaliteit

Toetsing

Het kennisdeel van de opleiding wordt op dag 9 afgesloten met een tussentijdse kennistoets, gebaseerd op MC-vragen. Deze toets moet met minimaal een 6 worden afgesloten, anders volgt een herkansing. Het eindexamen waarmee deze opleiding wordt afgesloten, is gebaseerd op een casus waarbij de student steeds tussenproducten in moet leveren. Daarna ontvangt de student weer nieuwe informatie, waardoor er uiteindelijk een eindproduct ontstaat dat is opgebouwd uit verschillende fasen.

Dit eindproduct moet de student mondeling verdedigen tegenover 2 examinatoren. De teams van examinatoren bestaan uit een vakdocent en iemand die niet aan de opleiding verbonden is. Voor zowel het eindproduct als de verdediging daarvan dient minimaal een 6 te worden behaald. Na succesvolle afronding van de kennistoets en het examen ontvangt de student het diploma re-integratiespecialist.

Programma opleiding Re-integratie Specialist

Deel 1

Dag 1: Startdag

Op deze startdag gaat u onder leiding van docenten Bert van den Berg en Jannet Mulder kennismaken met de andere deelnemers en worden de leerdoelen met elkaar besproken. Ook wordt het opleidingsprogramma inhoudelijk toegelicht: de visie op het vak re-integratiespecialist, de spelers en het speelveld, een eerste verkenning van de rollen binnen het vak re-integratiespecialist en alle competenties komen aan de orde.

Dag 2: Sociale Zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim

Onder leiding van docent Janthony Wielink gaat u deze tweede dag duiken in de sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid en die in de jaren daarna speelt. Aspecten die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het deskundigenoordeel, WIA-aanvraag, loonsancties, Werkwijzer UWV etc.

Competenties: Analyseren | Adviseren

Dag 3: Overige Sociale Zekerheid

In deze derde dag komen onder leiding van docent Turgut Hefti alle relevante sociale wetten aan de orde, die niet primair gericht zijn op arbeidsongeschikte werknemers. Denk hierbij aan onderwerpen, zoals de Participatiewet, Wet werk en bijstand, regelingen rondom werkloosheid en re-integratie instrumenten die je kunt inzetten.

Competenties: Analyseren | Adviseren

Dag 4: Relevante arbeidsrecht aspecten

Docente Monique van de Graaf zal u deze vierde dag meer inzicht geven in de aspecten van arbeidsrecht die voor zowel werkgever als werknemer in toenemende mate van belang zijn. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een arbeidsovereenkomst? En welke is van toepassing? Wat zijn de regels vanuit de geldende cao? Wat is bedongen arbeid en wat is passende arbeid? Wat zijn de mogelijkheden tot detachering en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Dit zijn enkele van de onderwerpen die aan bod komen.

Competenties: Analyseren | Adviseren

Dag 5: Gedragsmodellen zoals ICF en integraal gezondheidsmanagement

Hoe leer je modelmatig denken bij het analyseren van alle aspecten die een rol spelen in de situatie van de cliënt? Daar kan docent Wouter Karsten je in deze vijfde lesdag alles over vertellen. Aan de hand van modellen zoals ICF en het JDR-model wordt gekeken naar de problematiek en leer je hoe je een gericht plan van aanpak kunt opstellen en op basis daarvan interventies kunt bepalen.

Competenties: Analyseren | Adviseren | Begeleiden

Dag 6: Kennismaking met belastbaarheidssystemen en de rol van het UWV

Op deze dag brengt docent Cor Hoogendoorn de aspecten belasting in het werk en belastbaarheid van de mens bij elkaar en krijgt u inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid. Daarmee wordt u een betere gesprekspartner in relatie tot de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, maar kunt u ook creatiever meedenken in mogelijkheden tot het organiseren van geschikte arbeid voor mensen met een beperking. Tevens komt hierbij de rol van het UWV aan de orde en krijgt u kennis van en inzicht in de definities van CBBS.

Competenties: Analyseren | Adviseren | Samenwerken

Dag 7: Praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyse

Hoe krijg je zicht op alle belangen in een organisatie? Onder leiding van docent Gerard van Groeningen leer je in deze dag om ‘een organisatie te lezen’ en een functie te analyseren, op te delen in deeltaken en op basis hiervan de arbeidsbelasting bepalen. Je krijgt handvatten hoe je een organisatie kunt typeren en welke cultuur of culturen daarin voorkomen.

Competenties: Analyseren | Regisseren | Adviseren

Dag 8: Kennis van de arbeidsmarkt

Onder leiding van docente Marjel Dijk krijgt u op de achtste dag kennis van en inzicht in de werking van de arbeidsmarkt. Vragen die zullen worden behandeld: wat zijn de arbeidsmarktontwikkelingen, welke arbeidsmarktbenadering moet je kiezen en welke kansen zijn er dan op de arbeidsmarkt?

Competenties: Analyseren | Samenwerken | Regisseren | Adviseren

Dag 9: Kennistoets

In de ochtend is er op deze negende dag een multiplechoice kennistoets.

Deel 2

Dag 9: Inleiding tot het vaardigheidsdeel

Docenten Bert van den Berg, Hans Lankhaar en Agnes Lammers begeleiden u in de middag van de negende dag in het vaardigheidsdeel dat wordt ingevuld met behulp van casuïstiek en rollenspelen waarin de verschillende rollen van de re-integratiespecialist centraal staan.

Dag 10: De rol en positie van de re-integratiespecialist

Wat is de meest adequate weg naar re-integratie? Dat is het centrale thema in deze tiende dag. Docente Karin Koekkoek deelt haar kennis over de kaders van de verschillende soorten opdrachten (het speelveld) met u. Daarbij wordt per speelveld gesproken over de soort bal waarmee gespeeld wordt (de opdracht) en de spelers die op het veld staan. Per speelveld wordt er aandacht besteed aan de start van het gesprek en de verschillende fases. Van daaruit wordt er gekeken naar de rol, positie en het belang van de re-integratiespecialist.

Competenties: Communiceren | Regisseren | Samenwerken | Adviseren | Professionaliteit

Dag 11: Omgaan met psychische problemen en werk

Op dag 11 gaat Dick Freriks u wegwijs maken in het herkennen van veel voorkomende psychische ziektebeelden en hoe een re-integratiespecialist daarmee om moet gaan. Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaken van stress, overspanning en burn-out? Welke interventiemogelijkheden zijn er? Tot welke beperkingen leiden psychische klachten? Ook rouwverwerking en verlies komen aan de orde

Competenties: Analyseren | Samenwerken | Begeleiden

Dag 12: Gedragsbeïnvloeding en oplossingsgerichte gespreksvoering

In het werk als re-integratiespecialist heeft u contacten met veel partijen met verschillende rollen, uiteenlopende belangen en werkend op verschillende niveaus. Gedurende de opleiding heeft u al geleerd om dit krachtenveld te kunnen analyseren. Nu krijgt u van docente Ingebrit Scheltens de tools aangereikt om de verschillende partijen op constructieve wijze te beïnvloeden.

Competenties: Communiceren | Regisseren | Begeleiden | Professionaliteit

Dag 13: Oefendag ‘sturen op zelfregie’

Wat zijn de tools van de re-integratiespecialist om cliënt in beweging te krijgen? Deze dag onder leiding van docenten José Oosterholt en Femke van Meer staat in het teken van (het stimuleren van) het ondernemend gedrag van de cliënt. Hoe kan de re-integratiespecialist bijvoorbeeld de tools van de cliënt vergroten? En hoe gaan de re-integratiespecialist en de cliënt van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam?

Competenties: Communiceren | Regisseren | Begeleiden

Dag 14: Situationele communicatie

In deze dag gaan docenten Hermine Horstman en Jeroen van Veenendaal u alles vertellen over situationele communicatie. Dus hoe communiceer je in de verschillende fases van het re-integratieproces? En hoe zorg je dat doelbepaling en verwachtingsmanagement goed tot zijn recht komen? Tijdens deze dag wordt er veel geoefend met gespreksvoering en krijg je feedback van de docenten.

Competenties: Communiceren | Adviseren | Begeleiden

Dag 15: Rapporteren

Deze vijftiende dag gaat over het effectief schriftelijk vastleggen van informatie, rapporteren dus. Docente Karin Monteban leert u hoofd- en bijzaken te onderscheiden en een splitsing te maken tussen het verzamelen van gegevens en je overwegingen daarbij. U wordt wegwijs gemaakt in alles soorten rapporten die een rol kunnen spelen en hoe u hieruit conclusies kunt trekken.

Competenties: Communiceren

Dag 16: Ondernemend gedrag

Het effectief organiseren van uw werk, hoe doet u dat? Docent Joost Visser leert u op deze dag over het ondernemend gedrag van de re-integratiespecialist. Waar liggen de kansen? En hoe kun je die kansen benutten? Aaltje Vincent zal vertellen over jobmarketing, jobhunting en de mogelijkheden in het licht van de belastbaarheid van de cliënt.

Competenties: Communiceren | Regisseren | Adviseren

Dag 17: Beroepskeuze en testmethodieken

Welke methodieken en testvormen kunt u inzetten in de verschillende fases? Op deze dag komen verschillende vormen voorbij, zoals beroepskeuzetest (competentie-, bedrijfskeuze-, persoonlijkheids- en werkwaardentest). En gaat docente Marjel Dijk je wegwijs maken in loopbaan oriëntatie als voorbereiding op de volgende stap. Ook krijg je zicht op relevante aspecten rondom opleiding in Nederland.

Competenties: Analyseren | Regisseren | Begeleiden

Dag 18: Re-integratie in de praktijk

Hoe krijg ik de kandidaat in beweging? Dat is het centrale thema op deze laatste lesdag. Docent Ruud van den Broek brengt alles bij elkaar en op basis van de casuïstiek van de studenten zullen alle eerdere onderwerpen uit deze opleiding worden behandeld.

Competenties: Alle competenties komen in deze dag aan de orde

Dag 19: Intervisie

Als u zich als re-integratiespecialist verder wilt ontwikkelen, is het ook belangrijk om terug te blikken en te reflecteren. Om die reden is er een intervisiedag gepland waarin er door de studenten wordt gekeken naar de eigen ontwikkeling tot nu toe en vooruitgeblikt wordt naar het functioneren als professional. Docent Erik Kooij laat u kijken naar en praten over de verschillende posities waarin re-integratiespecialisten functioneren en de belangen waarmee rekening moet worden gehouden. Reflecteren op het eigen gedrag is een belangrijk thema.

Competenties: Professionaliteit | Samenwerken

Dag 20: Examen

In dit examen krijgt de student een casus voorgelegd van een werknemer die is aangewezen op re-integratie. Hierover moet hij een uitgebreid plan van aanpak maken en binnen 4 weken inleveren. Zodra deze informatie is ingeleverd ontvangt de student nieuwe informatie. Er moet dan een aanvullend plan gemaakt worden en dit moet binnen 14 dagen worden ingeleverd. Opnieuw ontvangt de student nieuwe informatie en schrijft daarover een aanvulling, wederom in te leveren binnen 14 dagen. Het plan van aanpak en de wijzigingen daarop moeten vervolgens worden gepresenteerd en verdedigd tegenover 2 examinatoren.

De teams van examinatoren worden gevormd door een vakdocent aangevuld met iemand die niet tot het docentencorps behoort.

Datum en locatie

Duur: 20 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur

Datum:

  • 11 oktober 2024 start deel 1

Locatie: Nieuwegein

Niveau: Post HBO

Kosten: €6.450,- (exclusief 21% BTW) voor de gehele opleiding

Deel 1: €2.490,- (exclusief 21% BTW)

Deel 2: €3.960,- (exclusief 21% BTW)

De prijs is inclusief de benodigde lesmaterialen, lunches, de kosten voor de persoonlijke coach, kosten voor de Post HBO registratie en de eenmalige kosten voor het landelijk examen.

Kosten voor een herexamen komen dus voor rekening van de student.

*Deel 1 en deel 2 zijn los van elkaar te volgen.

Een selectie uit onze re-integratie specialist docenten

De docenten van onze opleiding Re-integratie Specialist zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele docenten uit de opleiding Re-integratie Specialist:

Resultaat

Na deze opleiding tot Re-integratie Specialist weet jij hoe jij mensen via de snelste en meest efficiënte route richting werk kunt begeleiden.

Na succesvolle afronding ontvang je het Post Hbo diploma van de Opleiding Re-integratiespecialist. Dit is een registeropleiding in het SPHBO register van CPION.

Voor wie is de opleiding Re-integratie Specialist geschikt?

De opleiding tot re-integratiespecialist is geschikt voor mensen die op dit moment al werkzaam zijn in een mensgericht vak en het plezier in hun werk halen uit het individueel begeleiden van mensen. Toekomstige studenten dienen het gevoel te hebben dat mensen absoluut geen nummer zijn en dus ook niet zo behandeld hoeven te worden. En zij moeten daarnaast de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en een professionele begeleider te worden.

Kwaliteit gegarandeerd: