Opleiding Register Case- en Caremanager (RCCM)

Strategisch verzuimbeleid voor maximale inzetbaarheid

 18 dagen

 7.200

12 personen

Post HBO

Startdata

Nog nader te bepalen

  De opleiding start meerdere keren per jaar in Nieuwegein en Apeldoorn.
  Geaccrediteerde (deeltijd) opleiding met erkend diploma.

Modulaire opleiding Register Case- en Caremanager (RCCM)

De Register Case- en Caremanager (RCCM) werkt op beleidsniveau met onderwerpen als verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Hij of zij onderzoekt de oorzaken, risico’s en kosten van verzuim en adviseert leidinggevenden over beleid om de werknemers maximaal inzetbaar te houden.

Als RCCM werkt u met een groot aantal betrokken partijen en houdt u overzicht op juridische, financiële en praktische beleidsfactoren. De post HBO opleiding RCCM bereidt u voor op deze complexe regiefunctie. Na afronding van deze opleiding kunt u zich registreren bij de RNVC, waarna u de beschermde titel van RCCM mag gebruiken.

Strategisch verzuimbeleid voor maximale inzetbaarheid

Een RCCM werkt niet alleen met individuele casussen aan verzuimpreventie of een voorspoedige re-integratie; hij of zij doet ook onderzoek op bedrijfsniveau, en werkt aan de hand daarvan aan beleid om de werknemers zo veel mogelijk aan het werk te houden. Om die reden hebt u als RCCM niet alleen kennis nodig over verzuimregelgeving, maar moet u ook over de vaardigheid beschikken om organisaties strategisch te analyseren. 

De RCCM opleiding van Scolea bestaat uit drie modules, die elk focussen op een specifiek thema. De volgende onderwerpen komen tijdens het programma onder andere aan bod:

Module 1: Basis casemanagement (2 dagen)

 • Wet- en regelgeving bij (langdurig) verzuim
 • Minimale plichten van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim
 • De organisatie van passende arbeid bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag

Module 2: Verzuimspecialist (9 dagen)

 • Sociale zekerheid in de eerste 104 weken van verzuim
 • Het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers
 • Relevante aspecten van het arbeidsrecht
 • Veelvoorkomende fysieke en psychische ziektebeelden, en de juiste manier om daar als verzuimspecialist mee om te gaan
 • Bedrijfsanalyse en organisatiecultuur
 • Telefonische communicatie voor gevorderden
 • De relatie tussen belasting en belastbaarheid
 • De rol van organisaties en instanties als het UWV, verzekeraars en Arbodiensten 

Module 3: Casemanager (8 dagen)

 • Analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s
 • Maken en gebruiken van een krachtenveldanalyse
 • Inclusieve arbeidsorganisaties
 • Constructieve gedragsbeïnvloeding
 • Strategisch managementbeleid 
 • Omgaan met actuele privacywetgeving

Post HBO opleiding tot RCCM geaccrediteerd door CPION

Onze opleiding is Post HBO geaccrediteerd door CPION. Dit betekent dat afgestudeerde studenten zich mogen registreren bij het het RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers).

 • Na succesvolle afronding van module 1 en 2 mag je officieel de titel Crov® (Casemanager regie op verzuim) voeren
 • Na succesvolle afronding van module 1, 2 en 3 mag je officieel de titel Rccm® (Register case- en caremanager) voeren

Bekijk voor meer informatie over de registratie en certificering tot Casemanager de website van de RNVC.

RNVC Opleiding Casemanager  

Programma opleiding Casemanager

De Post HBO opleiding tot casemanager wordt verzorgd door Scolea en Enkwest. Scolea is gespecialiseerd in opleidingen op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie; zo bieden wij ook een post HBO geaccrediteerde opleiding tot arbeidsdeskundige, waarin wij marktleider zijn. Enkwest is een gerenommeerd kennisinstituut op het gebied van verzuim, ZW, WIA en de hiermee verband houdende sociale wet- en regelgeving. 

Wij werken samen aan praktijkgerichte, actuele opleidingen waarbij de deelnemers maximaal voorbereid worden om daadwerkelijk met de opgedane kennis aan de slag te gaan. Een persoonlijke benadering en vakkundige begeleiding door specialisten op het vakgebied staat daarbij centraal.

Module 1 – Basis casemanagement, 2 dagen

Deze module is bedoeld om inzicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen.

Module 2 – Verzuimspecialist, 9 dagen

Deze module richt zich met name op de eerste 104 weken van verzuim. Daarbij staat de Wet verbetering poortwachter centraal, met daarbij de rol van de verzuimspecialist in dit proces, de rol van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, werkgever en werknemer et cetera.

Module 3 – Casemanager, 8 dagen

Deze module is verdiepend op het totale traject van 12 jaar arbeidsongeschiktheid waarin de werkgever financieel verantwoordelijk blijft. Daarbij komen naast de Wet verbetering poortwachter thema’s aan de orde rond WIA, eigen risico dragen Ziektewet en WGA. Daarnaast nemen we de organisatie zelf en de werknemers daarbinnen onder de loep en komen thema’s rond het creëren van passende functies aan de orde.

Datum en locatie

Duur: 19 lesdagen van 9.30 – 16.30 uur

Datum: 

Startdata

 • Nog nader te bepalen

Let op! Het is mogelijk de modules los te volgen en de verschillende modules kunnen verspreid over een langere periode gevolgd worden. Stel gerust je vragen aan Hans als je meer wilt weten. 


Niveau: Post HBO
Kosten:

 • Module 1 bestaat uit 2 dagen: € 800*
 • Module 2 bestaat uit 9 dagen: € 3.200*
 • Module 3 bestaat uit 8 dagen: € 3.200*
 • Volledige opleiding: € 7.200*

*Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

De prijs is inclusief de lesmaterialen, lunches, kosten voor post HBO registratie en de kosten voor het examen en een eventueel herexamen.

Kosten voor een herexamen komen dus voor rekening van de student.

Een selectie uit onze verzuim-docenten

De docenten van onze opleiding RCCM zijn allen professionals op hun vakgebied, hebben jarenlange ervaring als docent, zijn werkzaam binnen de branche en steeds op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Deze kennis en ervaring geven ze graag door aan jou, ook buiten de lessen om.

Enkele verzuimexperts waar je mee gaat werken zijn:

Certificering + Leerdoelen

Na het doorlopen van de module 2 worden uw nieuwe vaardigheden getoetst door middel van een examengesprek en een telefoongesprek met een arbeidsongeschikte werknemer. U ontvangt bij succesvolle afronding het diploma Verzuimspecialist. Ook kunt u zich laten registreren als CROV en mag u gebruik maken van deze beschermde titel.

Module 3 wordt getoetst door middel van een examenwerkstuk dat tegenover twee examinatoren gepresenteerd en verdedigd dient te worden. Wanneer dit met goed resultaat doorlopen is, ontvangt u het diploma Casemanager. Hiermee kunt u zich inschrijven als RCCM in het register van de RNVC.

 

U ontvangt het post HBO diploma casemanager.

Na afloop van de opleiding Casemanager ben je op de hoogte van:

Module 1: Basis casemanagement, 2 dagen

 • werknemersverzekeringen;
 • wet- en regelgeving rondom preventie, ziekte en riskmanagement;
 • minimale verplichtingen rond ziekteverzuim;
 • deskundigenoordeel;
 • het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag;
 • arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie;
 • de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • mogelijkheden van eigen risicodragerschap;
 • de rollen en processen van betrokken partijen zoals UWV, verzekeraars, arbodiensten en re-integratiespecialisten.

Module 2: Verzuimspecialist, 9 dagen

 • sociale zekerheid gericht op de eerste 104 weken van verzuim;
 • sociale wetgeving die van belang is gedurende de eerste 104 weken van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • het proces rondom verzuim en verzuimbegeleiding;
 • de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer;
 • rol en belang van deskundigen oordelen en de WIA-aanvraag;
 • aspecten van het arbeidsrecht en de arbeidsovereenkomst;
 • de regels vanuit de geldende cao;
 • bedongen arbeid en je weet wat passende arbeid is en de verplichtingen hiervan;
 • voorkomende aandoeningen in de praktijk van de bedrijfsarts;
 • relevante oorzaken van uitval op basis van lichamelijke klachten;
 • beperkingen ten aanzien van arbeid, veroorzaakt door lichamelijke klachten;
 • psychische aspecten van arbeidsongeschiktheid;
 • telefonische communicatie en heb je inzicht in het herkennen van ‘klanttypes’ voor effectieve communicatie;
 • heb je inzicht in het verband tussen belasting en belastbaarheid;
 • het speelveld rond arbeidsongeschiktheid en de spelers;
 • welke rol de arbodienst speelt en de zelfstandig gevestigde bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.

Module 3: Casemanager, 8 dagen

 • sociale zekerheid en de uitwerking van financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid, gericht op de werknemerswereld;
 • de gevolgen van de wijzigingen in de sociale zekerheid in de afgelopen jaren;
 • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever;
 • de aspecten die spelen bij de keuze voor het eigen risicodragerschap (of niet);
 • de verschillen als het gaat om eigen risicodragerschap voor de Ziektewet of voor de WGA;
 • de praktische toepassing van bedrijfs- en functieanalyses;
 • de recente ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving;
 • de mogelijkheden om mensen met een beperking aan de slag te houden/krijgen;
 • het analyseren en interpreteren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s.

Voor wie is de RCCM opleiding?

De RCCM opleiding is een goede vervolgstap in uw carrière wanneer u zich verder wilt bekwamen binnen het vakgebied van verzuim en sociale zekerheid. Bent u bijvoorbeeld werkzaam als HR-medewerker, casemanager of arbeidsdeskundige? Dan doet u gedurende deze opleiding waardevolle nieuwe kennis en vaardigheden op.

De opleiding tot RCCM is een post HBO-opleiding. Bent u niet in het bezit van een HBO-diploma in een mensgerichte afstudeerrichting, dan kunt u mogelijk nog steeds deelnemen aan de opleiding; dit wordt individueel per student bekeken.

Kwaliteit gegarandeerd: