12 mrt 2019

Zo werkt de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers

Zo werkt de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers

Ben je een kleine werkgever en heb je reorganisatieplannen? Voer ze dan dit jaar nog door! Voor kleine werkgevers die in zwaar weer verkeren en afscheid willen nemen van personeel, geldt namelijk nog tot 1 januari 2020 de overbruggingsregeling transitievergoeding. De criteria om hiervoor in aanmerking te komen, zijn met ingang van 2019 versoepeld. Dit kan een reden zijn om nog dit jaar gebruik te maken van de overbruggingsregeling.

De einddatum van de overbruggingsregeling is inmiddels verstreken. Hierbij wat andere leestips over de transitievergoeding:
Transitievergoeding na twee jaar ziekte: hoe bepaal je de hoogte?
Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?
Asscher zet plan compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte door

Wat houdt de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers in?

Deze overbruggingsregeling houdt in dat voor de berekening van de transitievergoeding alleen de maanden vanaf 1 mei 2013 mee genomen dienen te worden in de berekening. Zeker bij werknemers met lange dienstverbanden scheelt dit behoorlijk in de kosten. Bijkomend voordeel is dat de criteria om voor deze overbruggingsregeling in aanmerking te komen vanaf 1 januari 2019 fors zijn versoepeld.

Wanneer spreken we van een kleine werkgever?

Met kleine werkgevers worden werkgevers bedoeld die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben in de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voorafgaande aan de ontslagaanvraag. Voor 2019 wordt er dus gekeken naar het aantal werknemers in het kalenderjaar 2018. Het heeft voor de werkgever geen zin om zijn bedrijf op te splitsen in kleine werkmaatschappijen, omdat er gekeken wordt naar de groep (het concern) als geheel.

Welke criteria gelden er in 2019?

Voor ontslagaanvragen die zijn ingediend in 2019 door kleine werkgevers gelden de volgende criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding:

  1. Over de drie boekjaren (vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend) dient het netto resultaat gemiddeld genomen negatief te zijn. Het geldt dus niet meer voor elk afzonderlijk jaar.
  2. De waarde van het eigen vermogen aan het einde van het laatste boekjaar bedraagt hoogstens 15% van het totale vermogen. Niet langer geldt als voorwaarde dat aan het einde van het voorafgaande boekjaar van de onderneming sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen.
  3. De waarde van de vlottende activa is lager dan de schulden aan het einde van het boekjaar, vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Het gaat om drie cumulatieve voorwaarden, wat betekent dat aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan om voor de overbruggingsregeling transitievergoeding in aanmerking te komen. De criteria zijn te vinden in artikel 24 van de Ontslagregeling.

Door wie kan de overbruggingsregeling worden aangevraagd?

Er zijn twee routes voor de aanvraag bij het UWV:

  1. De kleine MKB-werkgever kan bij zijn ontslagaanvraag het UWV verzoeken een oordeel te geven over de vraag of aan de genoemde voorwaarden is voldaan.
  2. En de bij hem in dienst zijnde werknemer kan bij zijn verweer het UWV verzoeken om een oordeel te geven over de vraag of aan de genoemde voorwaarden is voldaan.

Dit is geregeld in artikel 8 Regeling UWV ontslagprocedure. De werkgever moet aan het UWV gegevens verstrekken waaruit blijkt dat hij een kleine werkgever is met gemiddeld minder dan 25 werknemers. De werkgever hoeft in het kader van het artikel 24 verzoek geen (nadere) boekhoudkundige stukken aan te leveren over de slechte financiële positie van de onderneming, omdat hij die al moet verstrekken bij de ontslagaanvraag.

In het digitale formulier “Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel C Onderbouwing” kan de werkgever een verklaring aanvragen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. Om een beroep te kunnen doen op de overbruggingsregeling transitievergoeding is het echter niet verplicht om de procedure bij het UWV te doorlopen. Een beroep hierop kan ook gedaan worden bij de rechter (zie ktr. Eindhoven 28 juli 2017).

Let op!
Is de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gestart vóór 1 januari 2019? Dan zijn de oude – stringente – regels van artikel 24 Ontslagregeling nog van toepassing!

Bron: Stcrt 2018, 70925

In onze opleidingen maken wij gebruik van de boeken van Monique van de Graaf

In de opleiding tot Arbeidsdeskundige, Casemanager en Re-integratiespecialist maken wij in de lessen gebruik van de volgende boeken van Monique van de Graaf: ‘Arbeidsrecht voor de professional’ en ‘Sociale zekerheid voor de professional’. Heb je vragen over een van onze opleidingen? Neem gerust contact op met Hans Lankhaar (oprichter Scolea) voor een persoonlijk gesprek.

Regeerperiode 2017-2020

Dinsdag 12 maart 2019
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd. Wil je één van haar boeken los bestellen of je aanmelden voor haar nieuwsbrief? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.