12 okt 2017

Wat staat je als verzuimprofessional de komende regeerperiode te wachten?

Wat staat je als verzuimprofessional de komende regeerperiode te wachten?

Na zeven maanden informateren zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er dan toch met elkaar uit. Uit het officieel gepresenteerde coalitieakkoord van het centrumrechtse kabinet Rutte III blijkt dat ook verzuimprofessionals met de gevolgen van een aantal voornemens te maken gaan krijgen.

Wat jij als verzuimprofessional van dit coalitieakkoord (Vertrouwen in de Toekomst 2017-2021) kan verwachten lees je in dit artikel.

Prinsjesdag 2017

In het artikel Prinsjesdag 2017: wat zijn de gevolgen voor verzuimprofessionals? berichtten wij al de voor verzuimprofessionals gelekte belangrijke plannen:

  • Verlaging compensatieregeling van 63 naar 56 jaar.
  • Uitbreiding no-riskpolis voor ouderen.
  • Loonkostenvoordelen (LKV’s) zelf regelen.
  • Lage-inkomensvoordeel en Lage-inkomensvoordeel voor de jeugd.
  • Ziek door werk.

#1. Loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

De loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers tot 25 werknemers wordt verkort van 104 weken naar 52 weken. Het tweede ziektejaar moeten deze werkgevers zich verplicht collectief verzekeren bij het UWV. De collectieve kosten worden gedekt door een door deze kleine werkgevers te betalen lastendekkende premie. Het is de bedoeling dat het UWV een aantal re-integratieverplichtingen gaat overnemen. Het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid blijft echter ook voor deze werkgevers gehandhaafd op twee jaar.

#2. Langer kraamverlof voor partners

Nu hebben partners na de bevalling recht op twee dagen doorbetaald verlof (op te nemen binnen vier weken nadat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder is komen te wonen). Vanaf 1 januari 2019 dienen werkgevers aan de partners vijf dagen kraamverlof door te betalen. Deze uitbreiding komt in plaats van het reeds ingediende wetsvoorstel ‘uitbreiding kraamverlof’, dat voorziet in drie dagen extra kraamverlof met uitkering door het UWV.

Let op! Bovendien krijgen partners per 1 juli 2020 tot een half jaar na de geboorte recht op vijf weken verlof met een uitkering door het UWV ingevolge de Wet arbeid en zorg van 70% van het dagloon (tot maximum dagloon).

#3. Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Werkgevers kunnen straks rekenen op een compensatie voor de betaling van de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De behandeling van het betreffende wetsvoorstel dat controversieel was verklaard zal weer worden hervat.

#4. Andere berekeningsfactor transitievergoeding en uitbreiding mogelijkheid tot aftrek inzetbaarheidskosten

De transitievergoeding wordt bij tien dienstjaren of langer 1/3e maandsalaris per dienstjaar (nu 1/2e maandsalaris per dienstjaar). Ook zal al vanaf dag één transitievergoeding worden opgebouwd. Er hoeft dus niet langer voldaan te worden aan de voorwaarde dat een werknemer minimaal 24 maanden in dienst moet zijn geweest voordat aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding.

De overgangsregeling van de transitievergoeding voor 50-plussers blijft gehandhaafd. Deze houdt in dat werknemers van 50 jaar of ouder met minimaal 10 dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar één maandsalaris per dienstjaar opbouwen.

Let op! Deze overgangsregeling geldt alleen als deze werknemers niet in dienst zijn van een kleine MKB-werkgever. Een kleine MKB-werkgever is een werkgever die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het verzoek tot opzegging dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst is ingediend dan wel de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.

Ook kunnen straks kosten gemaakt voor scholing die gericht is op een andere functie binnen het bedrijf als inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Nu is dat nog beperkt tot kosten die zien op bredere employability buiten de werkgever.

#5. Verlichting premielast WGA en risico

In plaats van tien jaar is de werkgever straks vijf jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA uitkering van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer. Na deze vijf jaars periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven. Voor middelgrote en grote werkgevers vormt dit een verlichting van de individuele premielast en risico. Kleine werkgevers betalen immers een sectorpremie.

#6. Langer adoptie- en pleegouderverlof

Het adoptie- en pleegouderverlof wordt verruimd van twee naar zes weken. Deze verruiming geldt ook voor pleegouders. Tijdens deze periode bestaat er recht op een uitkering van 100% van het (maximum) dagloon ingevolge de Wet arbeid en zorg van het UWV. Het is nog onduidelijk wanneer deze verlenging zal ingaan.

Regeerperiode 2017-2020

Donderdag 12 oktober 2017
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Boeken

Voor onze opleiding Casemanager en opleiding Arbeidsdeskundige gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via vandegraafjuridischadvies@gmail.com.

Monique van de Graaf COA
Monique van de Graaf expert