10 aug 2021

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Er zijn veel verschillende vaardigheden van de casemanager nodig om samen met de werkgever en werknemer tot een goede oplossing te komen en vergeet de kennis van wetgeving niet. Wat een casemanager precies nodig heeft, heeft Jannet Mulder voor ons op een rijtje gezet.

De casemanager heeft een belangrijke rol in het verzuimproces van langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het eerste doel is om erachter te komen wat de oorzaak van het verzuim is. En zodra er meer helderheid is, werk je als casemanager toe naar de terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces.

Checklist: welke kennis heb je nodig als casemanager?

  • Goede kennis van de Wet verbetering poortwachter die je flexibel in de praktijk moet kunnen toepassen (Ken de ins & outs van de Wet verbetering poortwachter);
  • Goede kennis van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim. Je moet deze wetten zorgvuldig en adequaat kunnen toepassen;
  • Op de hoogte zijn van de cultuur, onderlinge verhoudingen en taakverdeling binnen het bedrijf waarmee je werkt;
  • Bekend zijn met diverse aanbieders van diensten op de re-integratiemarkt;
  • Kennis hebben van de re-integratiemogelijkheden binnen en buiten het bedrijf.

Tips!

  • Controleer regelmatig of de verzuimdossiers nog voldoen aan de Wet verbetering poortwachter;
  • Speel in op situaties waarbij werkgever en/of werknemer de verstrekte adviezen niet tijdig opvolgen. Tref dan maatregelen om geen risico’s met betrekking tot de Poortwachter garantie te lopen.

Welke vaardigheden heb je nodig als casemanager?

Vaardigheid #1: Empathie hebben

De ene casemanager is de andere niet, maar voor alle casemanagers geldt dat ze moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden om adviseur te kunnen zijn voor zowel werkgever als werknemer.

Jannet Mulder: “Het kan zijn dat je op een bepaald moment in een dossier niets meer bereikt met wet- en regelgeving of sanctioneren. Dan komt het echt aan op jouw sociaal-persoonlijke vaardigheden. Dan bedoel ik dat je overtuigend, doortastend en betrouwbaar moet zijn en moet beschikken over inlevingsvermogen en integriteit.”

Als casemanager kun je bijvoorbeeld op het punt terecht komen dat er iets aan de werknemer moet worden verteld waarvan hij of zij enorm gaat schrikken. Hoe ga je daarmee om? Hoewel alle besluiten een zakelijke grondslag hebben, is het voor casemanagers uitermate belangrijk om in sommige gevallen veel empathie, betrokkenheid en zelfs compassie te kunnen tonen.

Vaardigheid #2 Duidelijkheid scheppen

De meest belangrijke taak van de casemanager is om de kluwen van informatie, aantekeningen, standpunten, foute feiten, harde meningen en emoties te blijven ontwarren. Daarom moet je als casemanager beschikken over analytisch vermogen.

Jannet Mulder: “Je voornaamste taak is duidelijkheid scheppen in de brei aan informatie en de route markeren, of zelfs meerdere routes. Dat analytisch vermogen heb je verder ook echt nodig wanneer je langdurige verzuimdossiers overneemt van andere verzuimbegeleiders en je het dossier eigen moet maken.”

Vaardigheid #3: Helikopterview hebben

Er spelen vaak veel verschillende belangen waarvan je je als casemanager bewust moet zijn. Als casemanager ben je een soort regisseur die in staat is om het dossier en de betrokkenen vanuit meerdere oogpunten te bekijken en te zien wie welke belangen heeft.

Jannet Mulder: “Je bent zelf nooit een spil in het dossier, je bent er geen onderdeel van. En je zorgt dus ook dat je zelf altijd uit de kluwen van belangen blijft. Die helikopterview is echt nodig om jezelf altijd te blijven afvragen of je nog op de goede weg bent.”

Vaardigheid #4: De touwtjes in handen hebben

Je moet als casemanager uitermate zelfstandig, alert en assertief zijn en je bewust zijn van jouw rol in het geheel: de regisseur. In de meeste gevallen is de leidinggevende de eindverantwoordelijke en anders is het altijd de werkgever.

Jannet Mulder: “Maak altijd helder welke consequentie een stap of actie heeft voor alle betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de werknemer, de leidinggevende, bedrijfsarts en de verzekeraar. En houdt de vinger aan de pols of alle afspraken worden nagekomen en het budget niet wordt overschreden. Een goede casemanager is pro-actief, heeft veel verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over flexibiliteit en creativiteit.”

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Jannet Mulder Scolea

Dinsdag 10 augustus 2021
AuteurJannet Mulder, Arbeid- en organisatie deskundige en Programmamanager van de opleiding tot Casemanager