14 dec 2021

Scholing: een cruciaal middel om als werknemer duurzaam inzetbaar te blijven

Scholing: een cruciaal middel om als werknemer duurzaam inzetbaar te blijven

Om als werknemer duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf legt in dit artikel uit waarom scholing zo belangrijk is. Ze legt o.a. uit wat de verplichtingen van de werkgever zijn op dit gebied en op welke subsidies voor scholing er aanspraak kan worden gemaakt.

Verplichtingen werkgever aanbieden scholing

Niet alleen is de werkgever verplicht om de werknemer de voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijke scholing aan te bieden. De werkgever moet de werknemer ook scholing aanbieden als de werknemer door middel van scholing op een vacante functie binnen de organisatie geplaatst kan worden.

Advies commissie Regulering van Werk

Monique van de Graaf over het belang van scholing voor duurzame inzetbaarheidDe commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) heeft in haar eindrapport uit januari 2020 getiteld “In wat voor land willen wij werken” geadviseerd om in te zetten op permanente scholing. Dit kan gerealiseerd worden door iedereen een individueel ontwikkelbudget toe te kennen en een loopbaanwinkel te creëren die alle werkenden ondersteunt bij het gebruikmaken van het ontwikkelbudget.

Werkenden zouden door middel van een niet-vrijblijvende periodiek terugkerende loopbaan-APK moeten worden geactiveerd hun budget te gebruiken, zodat ze wendbaar en inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De commissie is van oordeel dat de transitievergoeding verplicht zou moeten worden gebruikt voor het persoonlijk ontwikkelbudget. Werkgevers zouden maandelijks een percentage van de loonsom in het ontwikkelbudget moeten storten.

SER: een nieuwe infrastructuur

Ook de SER heeft afgelopen zomer een breed gedragen advies getiteld ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ uitgebracht waarin gepleit wordt voor een nieuwe infrastructuur voor ‘Van Werk Naar Werk’ (VWNW) en ‘Leven Lang Ontwikkelen’ (LLO). Dergelijke trajecten moeten helpen om werkloosheid te voorkomen en mensen breder inzetbaar te maken.

Een andere functie uitoefenen

Er is weliswaar momenteel krapte op de arbeidsmarkt, maar dit neemt niet weg dat de vraag naar en aanbod van arbeid niet altijd goed op elkaar aansluiten. Sommige functies komen te vervallen, terwijl er naar andere functies steeds meer vraag is.

Bij re-integratie in spoor 2 wordt er gekeken naar mogelijkheden tot re-integreren bij een andere dan de eigen werkgever. Als er geen zicht bestaat op structurele werkhervatting in de eigen of in andere passende arbeid binnen de eigen organisatie binnen een periode van 3 maanden na afloop van de eerstejaarsevaluatie dient een spoor 2 traject in gang gezet te worden. Alleen als sprake is van geen benutbare mogelijkheden kan spoor 2 achterwege blijven.

Dit zijn kans- en overstapberoepen vanuit het UWV

Bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt is het handig om te kijken op de website van het UWV met daarin opgenomen de zogenaamde kansberoepen. Het UWV publiceert periodiek een actueel overzicht met beroepen waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt. Het is interessant hier kennis van te nemen. Ook is er nog een overzicht met overstapberoepen.

Het UWV heeft ook regionale overzichten gemaakt. Voor iedere arbeidsmarktregio is er nu een overzicht van beroepen met voldoende tot (zeer) goede kansen op werk. Er zijn niet alleen veel overeenkomsten tussen de regio’s, maar ook verschillen. Niet iedere sector is bijvoorbeeld in alle regio’s even sterk vertegenwoordigd. In dit overzicht kansberoepen per regio is meer informatie te vinden.

Gebruik maken van het STAP-budget

Het STAP-budget, welke afkorting staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie, gaat volgend jaar de fiscale scholingsaftrek vervangen. Met het STAP-budget wordt vanaf 1 maart 2022 iedereen, tussen de 8 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het STAP-budget maakt deel uit van de LLO-maatregelen (Leven Lang Ontwikkelen) van de overheid. De uitvoering van de regeling komt in handen van het UWV.

Iemand die aanspraak wil maken op het STAP-budget kan dit alleen kan doen als andere mogelijkheden om de gewenste scholing te financiering niet aanwezig zijn. Het UWV kijkt hiervoor naar de criteria die bestaande opleidingen hanteren om subsidie te krijgen op soorten onderwijs. Veel jongeren onder de leeftijd van 30 jaar zullen vaak nog gebruik kunnen maken van studiefinanciering en daarom geen aanspraak kunnen maken op het STAP budget.

Aanvragen van het STAP budget

Het STAP-budget kan door iemand worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Er mag maar één aanvraag per jaar worden gedaan. Er kan op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget worden aangevraagd. De eerste periode loopt van 1 maart 2022 t/m 30 april 2022. Op de website van STAP-budget kan worden gezocht naar een geschikte STAP opleiding.

Verschil met huidige fiscale scholingsaftrek

Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet inkomensafhankelijk, maar gerelateerd aan de kosten van de scholingsactiviteit. Binnen de huidige fiscale scholingsaftrek geldt een eigen bijdrage van € 250. Bij het STAP-budget is alleen sprake van een eigen bijdrage indien en voor zover de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum.

Jaarlijks wordt er om en nabij € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor STAP-budgetten. De verwachting is dat hiermee op jaarbasis 200.000 tot 300.000 personen met behulp van een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen. Via het STAP-portaal van het UWV kan het STAP-budget eenvoudig en digitaal worden aangevraagd. De aanvrager moet wel beschikken over een speciaal STAP-aanmeldingsbewijs.

Controleer het scholingsregister

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als uitvoerder en technisch beheerder zal optreden. Ook wil het UWV de binnen het UWV beschikbare arbeidsmarktinformatie vertalen in gerichte arbeidsmarktadviezen voor werkenden en werkzoekenden.

Subsidie: NL Leert door

Naast bovenstaande mogelijkheden kan er ook gebruik worden gemaakt van de gratis NL leert door subsidie. Op de website van ‘Hoe werkt Nederland’ is hierover meer informatie te vinden. Het huidige aanbod op de site is tot 31 december 2021 beschikbaar. Vanaf begin 2022 komen er nieuwe opleidingen op de website te staan. De subsidieregeling NL leert door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.

Heb je nog vragen naar aanleiding van de artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Dinsdag 14 december 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.Monique van de Graaf boeken 2021