10 jul 2019

Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel

Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel

Een re-integratieplan opstellen moet voldoen aan bepaalde eisen, maar welke zijn dit precies? Jij en je zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk om je in te spannen voor de re-integratie. Het zorgvuldig vastleggen van het verloop van deze re-integratie (in het re-integratiedossier) is vooral van belang op het moment dat er met behulp van het re-integratieplan een WIA-aanvraag bij het UWV ingediend gaat worden.

Als het UWV vaststelt dat je je onvoldoende aan de re-integratieverplichtingen hebt gehouden, kun je een sanctie opgelegd krijgen, dit geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Om sancties te voorkomen is het belangrijk om vanaf het begin een re-integratiedossier op te stellen zodat bij het indienen van het re-integratieplan duidelijk is dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan.

Deel 1 van het re-integratieplan

De werkgever is verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen voor een periode van maximaal 104 weken, zolang het dienstverband loopt. In het re-integratieplan legt de werkgever achteraf verantwoording af over de gang van zaken tijdens deze 104-weken periode. Het re-integratieplan is dus eigenlijk een uittreksel van het re-integratiedossier en wordt ook aan de hand van dat dossier samengesteld.

De zieke werknemer moet het re-integratieplan tegelijk met de WIA-aanvraag aan het UWV sturen. De werknemer dient vooraf een afschrift van het re-integratieplan van de werkgever te ontvangen en kopieën van de Probleemanalyse (en eventuele bijstellingen), het Plan van Aanpak, de eerstejaarsevaluatie, het meest recente oordeel van de bedrijfsarts en de eindevaluatie.

Leestip!
>> Ken de ins en outs van de Wet verbetering Poortwachter voor 2019 in 6 stappen.

Deel 2 van het re-integratieplan

Het medische deel van het re-integratieplan opstellen wordt meestal niet door de werkgever gedaan, omdat deze niet over de medische gegevens van de werknemer beschikt. Daarom wordt dit deel door de bedrijfsarts/arbodienst opgesteld en ter beschikking van de werknemer gesteld, dan wel in overleg met de werknemer aan het UWV gezonden.

Ook kunnen er gegevens in het plan worden opgenomen die afkomstig zijn van anderen die door de werkgever en/of de werknemer bij de re-integratieactiviteiten zijn ingeschakeld, zoals een outplacementbureau of een re-integratiebedrijf. Adviezen en verslagen van deze dienstverleners moeten ook in het dossier van de werkgever worden opgenomen en gegevens kunnen uit die dossiers worden overgenomen in het re-integratieplan.

Indienen van het re-integratieplan

Al vóór de indiening van het re-integratieplan zullen de werkgever en de werknemer in het algemeen op de hoogte zijn van elkaars visie. Er zijn echter ook situaties denkbaar – bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict – waarin dit niet het geval is en waarin de werknemer zijn mening wil geven zonder het toeziend oog van de werkgever. De werknemer moet daarom de gelegenheid krijgen zijn opvattingen weer te geven bij het indienen van het re-integratieplan.

Checklist: Re-integratieplan opstellen

Neem de volgende gegevens op bij het opstellen van het re-integratieplan:

Re integratieplan opstellen checklist

#Tip 1. Re-integratieplan bijsturen

Maak duidelijk dat beide partijen zich inzetten om tot een oplossing te komen:

  • Denk daarbij aan sociaal-medische zaken, zoals activiteiten om de medewerker weer geschikt voor zijn werk te maken, bijvoorbeeld door behandeling van fysieke klachten. En geef daarbij een toelichting.
  • En denk daarbij aan vervolgafspraken. Geef de afgesproken data aan waarop je met je zieke medewerker de voortgang van het Plan van Aanpak evalueert en eventueel bijstelt. Kunnen de gemaakte afspraken nog worden nageleefd? Zitten jij en je medewerker nog op de goede weg? Hebben zich medische veranderingen plaatsgevonden zo dat een en ander moet of kan worden bijgesteld? Licht dit vervolgens toe.

# Tip 2. Geen re-integratieplan nodig

Blijft je werknemer na zijn/haar eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst, dan hoef je geen re-integratieplan op te stellen. Blijft je werknemer na zijn/haar eerste ziektedag tien weken of langer in dienst, dan hoef je geen volledig re-integratieplan te maken.

# Tip 3. Ziektewetuitkering

Vergeet niet een Ziektewetuitkering voor je werknemer aan te vragen op de laatste werkdag van zijn/haar dienstverband. Doe dit tijdig, want anders riskeer je een boete van maximaal € 455,-.

Download brochure opleiding Casemanager

Opleiding Casemanager

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan? Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na afloop van de opleiding Casemanager kun jij langdurig verzuim en reïntegratietrajecten goed aansturen en pas je hiervoor correct de Wet verbetering poortwachter toe.

=

Woensdag 10 juli 2019
Auteur: Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige en oprichter Scolea.