10 aug 2022

Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel

Re-integratieplan opstellen: volledigheid is essentieel

Bij het opstellen van een re-integratieplan moet je als werkgever voldoen aan bepaalde eisen, maar welke zijn dit precies? Jij en je zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk om je in te spannen voor de re-integratie.

Het zorgvuldig vastleggen van het verloop van deze re-integratie (in het re-integratiedossier) is vooral van belang op het moment dat er met behulp van het re-integratieplan een WIA-aanvraag bij het UWV ingediend gaat worden.

Als het UWV vaststelt dat je je onvoldoende aan de re-integratieverplichtingen hebt gehouden, kun je een sanctie opgelegd krijgen. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Om sancties te voorkomen, is het belangrijk om vanaf het begin een re-integratiedossier op te stellen. Zo is het bij het indienen van het re-integratieplan duidelijk dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan.

Deel 1 van het re-integratieplan

De werkgever is verplicht minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen voor een periode van maximaal 104 weken, zolang het dienstverband loopt. Dit is de wettelijke regeling, hier kan bij cao of in de arbeidsovereenkomst (ten gunste van de werknemer) van afgeweken worden. In het re-integratieplan legt de werkgever achteraf verantwoording af over de gang van zaken tijdens deze 104-weken periode. Het re-integratieplan is dus eigenlijk een uittreksel van het re-integratiedossier en wordt ook aan de hand van dat dossier samengesteld.

Na 88 weken ziekte krijgt de werknemer een brief van het UWV om de aanvraag WIA te doen. De zieke werknemer moet het re-integratieplan tegelijk met de WIA-aanvraag aan het UWV sturen (uiterlijk in de 93e week). De werknemer dient vooraf een afschrift van het re-integratieplan van de werkgever te ontvangen en kopieën van:

  • De Probleemanalyse (en eventuele bijstellingen);
  • Het Plan van Aanpak;
  • De eerstejaarsevaluatie;
  • Het meest recente oordeel van de bedrijfsarts;
  • En de eindevaluatie.

Lees ook:
>> Ken de ins en outs van de Wet verbetering Poortwachter voor 2022 in 6 stappen.

Deel 2 van het re-integratieplan

Het medische deel van het re-integratieplan opstellen wordt meestal niet door de werkgever gedaan, omdat deze niet over de medische gegevens van de werknemer beschikt. Daarom wordt dit deel door de bedrijfsarts/arbodienst opgesteld en ter beschikking van de werknemer gesteld, dan wel in overleg met de werknemer aan het UWV gezonden.

Ook kunnen er gegevens in het plan worden opgenomen die afkomstig zijn van anderen die door de werkgever en/of de werknemer bij de re-integratieactiviteiten zijn ingeschakeld, zoals een outplacementbureau of een re-integratiebedrijf. Adviezen en verslagen van deze dienstverleners moeten ook in het dossier van de werkgever worden opgenomen en gegevens kunnen uit die dossiers worden overgenomen in het re-integratieplan.

Lees ook:
>> Wat zijn de taken van een re-integratiespecialist?
>> Hoe ziet een werkdag als re-integratiespecialist eruit?

Indienen van het re-integratieplan

Al vóór de indiening van het re-integratieplan zullen de werkgever en de werknemer in het algemeen op de hoogte zijn van elkaars visie. Al was het alleen al vanwege het feit dat dit in de formulieren van bijvoorbeeld het plan van aanpak vermeld wordt.

Er zijn echter ook situaties denkbaar – bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict – waarin dit niet het geval is en waarin de werknemer zijn mening wil geven zonder het toeziend oog van de werkgever. De werknemer moet daarom de gelegenheid krijgen zijn opvattingen weer te geven bij het indienen van het re-integratieplan.

Checklist: Re-integratieplan opstellen

Neem de volgende gegevens op bij het opstellen van het re-integratieplan:

Re integratieplan opstellen checklist

#Tip 1. Re-integratieplan bijsturen

Maak duidelijk dat beide partijen zich inzetten om tot een oplossing te komen. Denk daarbij aan:

  • Sociaal-medische zaken, zoals activiteiten om de medewerker weer geschikt voor zijn werk te maken, bijvoorbeeld door behandeling van fysieke klachten. En geef daarbij een toelichting.
  • En aan vervolgafspraken. Geef de afgesproken data aan waarop je met je zieke medewerker de voortgang van het Plan van Aanpak evalueert en eventueel bijstelt. Kunnen de gemaakte afspraken nog worden nageleefd? Zitten jij en je medewerker nog op de goede weg? Hebben zich medische veranderingen plaatsgevonden zo dat een en ander moet of kan worden bijgesteld? Licht dit vervolgens toe.

# Tip 2. Geen re-integratieplan nodig

Blijft je werknemer na zijn/haar eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst, dan hoef je geen re-integratieplan op te stellen. Blijft je werknemer na zijn/haar eerste ziektedag tien weken of langer in dienst, dan hoef je geen volledig re-integratieplan te maken.

# Tip 3. Ziektewetuitkering

Vergeet niet een Ziektewetuitkering voor je werknemer aan te vragen op de laatste werkdag van zijn/haar dienstverband. Doe dit tijdig, want anders riskeer je een boete van maximaal € 455,-.

# Tip 4. Raadpleeg Werkwijzer Poortwachter UWV

Raadpleeg bij onduidelijkheid de Werkwijzer Poortwachter van UWV. Deze is te vinden op de website van UWV. Er is weer een nieuwe (herziene) versie beschikbaar. Let daar dus op en raadpleeg altijd de juiste/laatste versie.

Download brochure opleiding Casemanager

Opleiding tot Casemanager

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan? Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na afloop van de opleiding tot Casemanager kun jij langdurig verzuim en reïntegratietrajecten goed aansturen en pas je hiervoor correct de Wet verbetering poortwachter toe.

Johan Kelder docent Scolea

Datum: Woensdag 10 augustus 2022
Auteur: Johan Kelder, trainer, consultant, casemanager en arbeidsdeskundige. Johan is docent financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid in de opleidingen tot Arbeidsdeskundige en Casemanager