11 okt 2018

Preventiemedewerker: schakel tussen collega’s, management en arbodienst

Preventiemedewerker als schakel tussen collega’s, management en arbodienst

Preventiemedewerkers ondersteunen werkgevers als interne deskundige bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers. Preventiemedewerkers leveren zo een bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en bedrijfsongevallen in hun organisatie zo klein mogelijk te houden.

Omdat preventiemedewerkers dagelijks op de werkvloer zijn en de bedrijfscultuur kennen, kunnen ze problemen eerder signaleren en hebben ze beter zicht op de te nemen preventieve maatregelen.

Dat maakt preventiemedewerkers een belangrijke schakel bij het voorkomen van werkgerelateerd ziekteverzuim. Van de overheid krijgen ze een steuntje in de rug: in de nieuwe Arbowet is de rol van de preventiemedewerker belangrijker geworden.

Taken preventiemedewerker

Preventiemedewerkers hebben een aantal wettelijke taken:

  • Ze zijn het centrale meldpunt bij arboproblemen en arbovragen.
  • Ze adviseren collega’s, het management en de OR. Ook zijn ze de contactpersoon richting arbodienst, de bedrijfsarts en de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie).
  • Ze ondersteunen de werkgever bij het naleven van de arbowetgeving.
  • Ze werken mee aan het verrichten en opstellen van de Risicoinventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak.
  • Daarna werken ze mee aan het uitvoeren van de verbetermaatregelen.

Verbreding van takenpakket mogelijk

Afhankelijk van factoren als de grootte van het bedrijf, de bedrijfscultuur en de bedrijfsrisico’s binnen de sector kan het takenpakket ook verder worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van procedures en instructies, het geven van voorlichting en training voor veilig en gezond werken.

Dat kan variëren van advies over een goede zithouding en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik tot het correct gebruik van beschermingsmiddelen en het voorkomen van rugklachten door tillen.

Ook het melden van arbeidsongevallen of het inspecteren van werkplekken kan tot hun werkpakket behoren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het vaststellen van het takenpakket gebeurt overigens altijd in overleg met het management en de OR of personeelsvertegenwoordiging. Zo wordt gewaarborgd dat preventie een gedeelde verantwoordelijkheid van het hele bedrijf is.

Let op!
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. En voor alle duidelijkheid: de werkgever blijft eindverantwoordelijk voor het arbobeleid.

Preventiemedewerker verplicht in elk bedrijf

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker hebben. In bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever zelf de taken op zich nemen. Er zijn volop reden om dat niet te doen. De werkgever geeft het signaal dat hij het belang van goede werkomstandigheden heel serieus neemt.

Preventiemedewerkers in kleinere bedrijven geven aan dat ze gemiddeld 1 à 2 uur per week met deze taak bezig zijn.

Stevig in de schoenen staan

Preventiemedewerkers zijn vaak de aanjager bij het opzetten en verbeteren van het arbobeleid. Ze blijven het belang van gezond en veilig werken binnen de organisatie benadrukken – op de productievloer, op kantoor en bij het management.

Dat betekent dat ze best stevig in hun schoenen moeten staan. In de hectiek van alledag moeten nu eenmaal deadlines worden gehaald en steekt stress maar al te makkelijk de kop op. Aandacht voor gezond en veilig werken kan dan makkelijk verslappen. En juist daar zit natuurlijk het belang van preventie.

Inhoudelijk kennis en ervaring

In elk geval moeten preventiemedewerkers over genoeg kennis en ervaring beschikken om de taken goed uit te kunnen voeren. Ze moeten goed op de hoogte zijn van de bedrijfsprocessen en de daarbij horende risico’s. En beschikken over basiskennis van de relevante arbo-regelgeving is ook van belang. Mocht er meer expertise nodig zijn, dan moet de preventiemedewerker wel weten bij wie ze daarvoor kan aankloppen.

Sociale vaardigheden preventiemedewerker

Naast inhoudelijke deskundigheid moeten ze vooral beschikken over brede sociale vaardigheden. Als centrale persoon hebben ze immers met veel verschillende partijen te maken. De preventiemedewerker moet de taal van de werkvloer spreken om gehoord te worden door collega’s. Ze moeten overleggen met arbo-experts en het management kunnen adviseren. Dat vraagt om heel verschillende communicatiestijlen.

Er is geen wettelijke verplichting om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen. Maar het volgen van passende trainingen kan wel helpen om deze rol beter te vervullen.

Wil je meer weten over preventie en de rol van preventiemedewerker?

  • Inpreventie.nl is het kennisplatform voor en door preventiemedewerkers.
  • Hier kun je ook de gratis Snelstartgids voor preventiemedewerkers downloaden als pdf. De Snelstartgids is ontwikkeld door TNO en werkt als een stappenplan. Als bepaalde onderdelen in jouw organisatie al geregeld of niet van toepassing zijn, dan sla je ze over. De Snelstartgids geeft praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

Mis je taken of heb je belangrijke aanvullende tips voor ons over dit artikel? Schroom niet en neem gerust contact met ons op.

Download brochure opleiding Casemanager

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Nieuw → Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Hans Lankhaar verzuimexpert

Donderdag 11 oktober 2018
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager