18 feb 2021

Opzegverbod bij ziekte, hoe zit het precies?

Opzegverbod bij ziekte, hoe zit het precies?

Zoals bekend geldt gedurende de eerste twee jaar van ziekte een opzegverbod (artikel 7:670 lid 1 BW). Als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt, betekent dit dat het opzegverbod met dezelfde periode als de loonsanctie wordt verlengd. Monique van de Graaf – expert arbeidsrecht – legt er meer over uit in dit artikel.
opzegverbod bij ziekte hoe werkt het?

Belangrijk is allereerst om te benadrukken dat het opzegverbod niet geldt indien de arbeidsongeschiktheid aangevangen is nadat het UWV een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst – vanwege bedrijfseconomische redenen – heeft ontvangen (artikel 7:669 lid 3 sub a jo artikel 7:671a BW).

Het doel van deze bepaling (artikel 7:670 lid 1 sub b BW) is om te voorkomen dat werknemers zich ziek melden met als doel het frustreren van hun ontslag. Het is dus een antimisbruikbepaling.

Geldt het opzegverbod bij ziekte als UWV weigert toestemming te geven voor opzegging?

Stel: de werknemer meldt zich ziek na ontvangst van de ontslagaanvraag, maar het UWV weigert de toestemming voor opzegging te verlenen. En de werkgever stapt vervolgens naar de kantonrechter om alsnog de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Geldt hier dan wel of niet het opzegverbod bij ziekte?

  • Volgens het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2820) is het moment van ontvangst van het ontbindingsverzoek door de kantonrechter bepalend. Als de werknemer toen ziek was geldt het opzegverbod.
  • De kantonrechter in Roermond (ktr. Roermond 18 januari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:947) gaat hier niet in mee omdat in die situatie de door de kantonrechter uit te voeren toets illusoir zou worden en misbruik door de werknemer op de loer ligt. Inmiddels is deze kantonrechter teruggefloten door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 december 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:5118).

Tip!
Gelet op het opzegverbod bij ziekte, is het voor een werkgever raadzaam pas aan een werknemer te melden dat er een ontslagaanvraag is ingediend de dag nadat de ontslagaanvraag is ontvangen door het UWV. De werkgever wordt dan immers niet meer gehinderd door het opzegverbod.

Panama-route voor zieken

Het is ondanks het opzegverbod tijdens ziekte mogelijk de arbeidsovereenkomst op grond van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding te ontbinden, als er sprake is van een situatie waarin de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen (artikel 7:671b lid 6 sub b BW).

Deze zogeheten “Panamaroute voor zieken” houdt in dat ondanks het bestaan van een absoluut opzegverbod, zoals het “tijdens-verbod”, de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer toch kan ontbinden.

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst is (ex artikel 7:671b lid 6 BW) mogelijk, indien:

  1. het verzoek tot ontbinding geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft;
  2. de omstandigheden van dien aard zijn dat het in het belang van de werknemer is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Let op!
Het opzegverbod bij ziekte blijft daarentegen wel gelden wanneer het gaat om bedrijfseconomische redenen voor ontslag. Enkel indien het bedrijf volledig ophoudt te bestaan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemers opzeggen. Gaat het om een andere bedrijfseconomische oorzaak zoals het schrappen van diverse arbeidsplaatsen? Dan geniet de zieke werknemer vanaf 1 juli 2015 de absolute bescherming van het opzegverbod.

Heb je nog vragen naar aanleiding van mijn artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Donderdag 18 februari 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.Boek Monique van de Graaf 2020