28 jul 2017

Nieuwe regels second opinion bedrijfarts: hoe zit dat eigenlijk?

Nieuwe regels second opinion bedrijfarts: hoe zit dat eigenlijk?

Naast de wijzigingen in de Arbowet heb je als verzuimprofessional per 1 juli 2017 ook te maken met het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Een belangrijke wijziging in het Arbobesluit zijn de regels voor gebruikmaking van de second opinion bedrijfsarts. De wijziging heeft gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en jouw rol als werkgever en verzuimprofessional. Het doel van deze wijzigingen is werknemers en werkgevers beter te betrekken bij het arbobeleid.

Ik heb de regels voor je op een rijtje gezet.

Werknemer mag zelf de second opinion bedrijfsarts kiezen

De positie van de werknemer is verstevigd doordat je werknemer nu het recht is toegekend zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen als je een contract hebt met meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.

Van zwaarwegende argumenten kan bijvoorbeeld sprake zijn als er oneigenlijk of herhaaldelijk onnodig gebruik van een second opinion dreigt te worden gemaakt. Er moet worden voorkomen dat je werknemer een advies bij een groot aantal verschillende bedrijfsartsen laat toetsen.

Eerste bedrijfsarts

De eerste bedrijfsarts verstrekt aan de second opinion bedrijfsarts alle voor de raadpleging relevante beschikbare informatie over:

  1. De omstandigheden in het bedrijf of de inrichting.
  2. Alle voor de raadpleging relevante beschikbare informatie aangaande je werknemer, zoals werkzaamheden van je werknemer en met name de medische informatie met betrekking tot je werknemer (het door de eerste bedrijfsarts gegeven medische advies). Je werknemer verleent hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. De second opinion bedrijfsarts kan besluiten aanvullende informatie te verzamelen.

Second opinion bedrijfsarts

Je werknemer bepaalt of het second opinion advies aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld door middel van een uitdrukkelijke toestemming.

Als je werknemer uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om het second opinion advies aan de eerste bedrijfsarts te verstrekken, dan zal de eerste bedrijfsarts kennisnemen van het advies en maakt hij aan je werknemer gemotiveerd kenbaar of hij het second opinion advies niet, gedeeltelijk, dan wel in zijn geheel overneemt.

Kennisoverdracht

Na de second opinion hervat de eerste bedrijfsarts de begeleiding van je werknemer. Indien de eerste bedrijfsarts beschikt over het advies van de second opinion bedrijfsarts, en je werknemer van mening is dat de bedrijfsarts onvoldoende rekening houdt met dit advies, geeft hij dit aan bij de eerste bedrijfsarts. Deze overweegt dan om de begeleiding over te dragen aan een andere bedrijfsarts. Jij wordt door de eerste bedrijfsarts van de overdracht in kennis gesteld.

Kosten second opinion bedrijfsarts

De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever. Ze worden in rekening gebracht zodra er sprake is van een second opinion aanvraag van één van je werknemers.

Let op! De second opinion wordt dus door de werkgever betaald.

Klachtenprocedure bedrijfsarts

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Tip voor het basiscontract: voorkom misverstanden rondom de zorg voor je werknemers

Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd. De overheid heeft in de Arbowet ook regels opgesteld voor contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Het zogeheten ‘basiscontract’ moet misverstanden rondom de zorg voor werknemers voorkomen. In dit contract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Er staat duidelijk in welke taken de werkgever ondersteund moet worden door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

Handig! Je kunt nu zelf maatwerkafspraken vastleggen in een contract met de bedrijfsarts of arbodienst. Bekijk de animatievideo van Arboportaal over het basiscontract en download dan direct de gratis factsheet.

Arbeidsdeskundige worden?

Wil je mensen én bedrijven verder brengen wanneer ze te maken krijgen met een zieke werknemer, arbeidshandicap of een ongeval op de werkvloer? Tijdens de erkende Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige staat de integrale visie voorop en is het jouw doel de balans te herstellen tussen de belasting én belastbaarheid van werknemers.

second opinion bedrijfsarts 2017

Vrijdag 28 juli 2017
Auteur: Bert van den Berg, Arbeidsdeskundige