20 sep 2020

Nieuwe compensatieregeling transitievergoeding per 2021

Nieuwe compensatieregeling transitievergoeding per 2021

De Wet compensatie transitievergoeding is per 1 april 2020 ingevoerd om werkgevers tegemoet te komen waar het gaat om de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. In dit artikel gaat Monique van de Graaf in op de nieuwe compensatieregeling die er per 1 januari 2021 bij zal komen en eveneens door het UWV wordt uitgevoerd.

Monique ging al eerder in haar artikelen in op de slapende dienstverbanden en de aanvraagprocedure:
>> Deel 1 over de Wet compensatie transitievergoeding en slapende dienstverbanden
>> Deel 2 over de Wet compensatie transitievergoeding en de aanvraagprocedure 

Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering

Voor de kleine MKB-werkgevers die transitievergoeding voor een werknemer moeten betalen wanneer zij hun onderneming noodgedwongen moeten beëindigen in verband met pensionering of ziekte, wordt vanaf 1 januari 2021 ook een compensatieregeling ingevoerd. Zo wil de overheid voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming te staken privévermogen moeten aanwenden om hun werknemers de transitievergoeding uit te kunnen betalen.

Let op!

Het moet daarbij gaan om een kleine werkgever en daarvan is sprake als er minder dan 25 werknemers in dienst zijn. Bij het bepalen van het aantal werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft.

Ook hier geldt dat het voor het recht op compensatie wegens het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming wegens ziekte of pensionering noodzakelijk is dat de transitievergoedingen daadwerkelijk zijn verstrekt aan de werknemers.

Voorwaarden voor de compensatieregeling

Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet worden voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. Er vindt ontslag plaats als gevolg van beëindiging van de onderneming;
  2. De onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst;
  3. De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Gespreid aanvragen compensatieregeling indienen

De werkgever kan gespreid over een periode meerdere keren een compensatieaanvraag indienen. Dit heeft als voordeel dat de financiële lasten voor een werkgever als gevolg van het ‘voorschieten’ van de transitievergoedingen worden beperkt. Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet voor minimaal één werknemer toestemming van het UWV zijn verkregen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens beëindiging van de onderneming. Van de overige werknemers kan door middel van een beëindigingsovereenkomst afscheid worden genomen.

Daarnaast moet er aan één van onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • de reden van de bedrijfsbeëindiging is gelegen in het (binnen zes maanden) bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de ondernemer, en er is geen opvolger;
  • de ondernemer is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden naar behoren uit kan voeren, waardoor hij de onderneming moet beëindigen. Dit in een periode van zes maanden nadat een arts hierover heeft geadviseerd.

Let op!
Compensatie van al eerder betaalde transitievergoedingen kan ook worden verstrekt bij het overlijden van de werkgever. De werkgever moet dan wel voorafgaand aan het overlijden een aanvraag voor compensatie bij UWV hebben ingediend. De aanvraag kan daarom niet door erfgenamen worden gedaan.

Procedure compensatieregeling

De werkgever zal nader te bepalen gegevens aan het UWV moeten verstrekken over onder meer de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de betaling ervan. Ook zal de ziekte aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts bewezen moeten worden.

Lees ook:
>> Het bepalen en betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte
>> Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding, hoe zit dat?

Regeerperiode 2017-2020

Maandag 21 september 2020
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.Boek Monique van de Graaf 2020