24 apr 2017

Nieuw arbocontract per 1-7-2017 verplicht met bedrijfsarts / arbodienst

Nieuw arbocontract per 1 juli 2017 verplicht met bedrijfsarts of arbodienst

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd en moet er worden gewerkt met een basiscontract met de bedrijfsarts of arbodienst. Voor verzuimexperts betekent dit dat je een nieuw arbocontract moet opstellen met je bedrijfsarts of arbodienst. Voor de lopende arbocontracten geldt een overgangsrecht van een jaar. Het is dus slim het huidige contract met de arbodienstverlener onder de loep te nemen.

De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat de bedrijfsarts en preventiemedewerker een grotere rol krijgen in deze preventietaak.

Checklist: inhoud nieuw arbocontract

OVAL – belangrijke brancheorganisatie voor verzuimexperts – heeft voor werkgevers een vernieuwde checklist gepubliceerd. Hierbij de belangrijkste inhoud op een rij waaraan het nieuwe arbocontract met een arbodienstverlener moet voldoen per 1 juli 2017:

#1. Toegang tot bedrijfsarts

Formuleer in het basiscontract hoe de toegang voor de werknemer – ook als die niet ziek is – tot de bedrijfsarts (denk aan een spreekuur) is geregeld. Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding.

#2. Overleg met OR en preventiemedewerker

Omschrijf hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen.

#3. Bezoek van de werkplek

Leg vast dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken.

#4. Second opinion

Leg vast dat je werknemers de mogelijkheid hebben een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts als je werknemer twijfels heeft over een gegeven advies. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures die de werkgever afspreekt met de bedrijfsarts of arbodienstverlener. Leg deze procedure in het arbocontract vast.

#5. Klachtenprocedure

Beschrijf de werkwijze of procedure waarin het voor je werknemer duidelijk wordt hoe en waar hij met eventuele klachten over de dienstverlening van de bedrijfsarts of arbodienst kan indienen. Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn verplicht een heldere werkwijze en procedure te beschrijven.

#6. Melden beroepsziekte

Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

#7. Advisering over preventie

Leg de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts in het arbocontract vast.

Overgangsrecht huidige arbocontracten

Je krijgt tot 1 juli 2018 de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts of arbodienst aan te passen. Dit betekent dat je de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed moet beoordelen (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid et cetera) en dat je vervolgens die adequate ondersteuning regelt. Daarnaast moeten partijen het bestaande arbocontract inhoudelijk en formeel aanpassen aan de eisen in de nieuwe Arbowet. Nieuwe contracten die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten per direct voldoen aan de nieuwe eisen.

Let op! Inspectie SZW krijgt per 1 juli 2017 een grotere rol

Als je geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW je een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kan je als werkgever en/of bedrijfsarts of arbodienst een boete krijgen.

Download brochure opleiding Casemanager

Opleiding Casemanager

Wil je Casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan? Met de opleiding Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na afloop van de opleiding Casemanager kun jij langdurig verzuim en reïntegratietrajecten goed aansturen en pas je hiervoor correct de Wet verbetering poortwachter toe.

Maandag 24 april 2017
Auteur: Hans Lankhaar, oprichter Scolea, adviseur arbeidsongeschiktheidvraagstukken en coach voor de opleiding Casemanager