19 okt 2021

Loondoorbetaling bij ziekte: hoe zit het met andere looncomponenten?

Loondoorbetaling bij ziekte: hoe zit het met andere looncomponenten?

In artikel 7:629 BW is bepaald dat een zieke werknemer recht heeft op 70% van het naar tijdruimte overeengekomen loon. Als ondergrens geldt daarbij gedurende de eerste 52 weken het wettelijk minimumloon en als bovengrens het maximumdagloon. Maar hoe moet deze clausule worden uitgelegd als het gaat om andere looncomponenten? Arbeidsjurist en arbeidsdeskundige Monique van de Graaf vond een tweetal uitspraken waar hierbij wordt stil gestaan.

Weekendtoeslagen en ziekte

Een werkgever betaalde een werknemer niet langer de weekendtoeslagen op grond van artikel 13 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen uit nadat deze ziek was geworden. De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

De rechter overweegt dat op grond van artikel 7:629 lid 1 BW de werknemer gedurende het eerste ziektejaar recht heeft op doorbetaling van 70% van zijn loon. Artikel 7:629 lid 8 bepaalt dat ook ‘niet naar tijdruimte vastgesteld loon’ – bijvoorbeeld loon in natura – als bedoeld in artikel 7:628 lid 3 BW doorbetaald moet worden tijdens ziekte.

Waar bestaat loon bij ziekte uit?

Loondoorbetaling bij ziekte artikel van Monique van de Graaf voor ScoleaUit artikel 16 van de cao volgt dat het loon bij ziekte bestaat uit (i) het functieloon en (ii) het bedrag dat de werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen aan overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden en de toeslagen van 50% en 100% over deze uren.

De kantonrechter is het met de werknemer eens dat onverkorte toepassing van artikel 16 van de cao, gelet op de daarin opgenomen 40-uren eis met betrekking tot de weekenduren, in zijn geval tot strijdigheid met artikel 7:629 BW leidt. De werknemer werkte bij de werkgever immers alleen op de zaterdagen en zondagen, waarvoor hij ook structureel de weekend- toeslagen conform de cao ontving.

Recht op 100% doorbetaling loon

Omdat het recht van doorbetaling van loon tijdens ziekte zich op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 8 BW in samenhang met artikel 7:628 lid 3 BW ook uitstrekt tot vaste en structurele onderdelen van het loon, wordt met artikel 16 lid 1 sub d van de cao afgeweken van artikel 7:629 lid 1 BW.

Afwijking van dit artikel ten nadele van de werknemer is niet mogelijk, tenzij sprake is van de uitzondering geformuleerd in lid 9 van dat artikel (inhouden van wachtdagen), hetgeen niet het geval is. Een cao-bepaling die in strijd is met een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling is nietig.

Dit betekent dat de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% doorbetaling van zijn loon, inclusief de weekendtoeslagen.

Loondoorbetaling tijdens ziekte van 70% of 100%?

Verder bestaat er discussie tussen de werkgever en de werknemer of de werknemer recht heeft op doorbetaling van 70% van zijn loon tijdens ziekte (conform artikel 7:629 lid 1 BW), of op 100% (conform artikel 16 lid 2 van de cao). Met de werknemer is de kantonrechter van oordeel dat het is toegestaan om ten voordele van de werknemer af te wijken van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

Uit artikel 16 lid 2 van de cao volgt een aanvulling op het loon tijdens ziekte van artikel 7:629 lid 1 BW. Deze cao-bepaling is dan ook niet nietig. Dat hiermee sprake is van ‘cherry picking’ door de werknemer , zoals de werkgever aanvoert, volgt de kantonrechter niet. Nietigheid van een gedeelte van een cao-bepaling betekent immers niet dat het overige van die bepaling daarmee ook nietig is.

Vindplaats: Ktr. Haarlem 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10692

Recht op een lease-auto tijdens ziekte?

Het gerechtshof Den Haag ziet zich gesteld voor de vraag of er recht bestaat op de leaseauto tijdens ziekte. Het hof overweegt dat in de bewoordingen en de wetsgeschiedenis van artikel 7:629 BW geen aanwijzingen te vinden zijn dat het privégebruik van een leaseauto valt onder het recht op loon bij ziekte.

Op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek heeft een zieke werknemer gedurende 104 weken recht op minimaal 70% van zijn loon. De invulling van het begrip ‘loon’ is, voor zowel werkgever als werknemer, dus van groot belang. De wet is niet eenduidig over dit begrip.

Zo verstaat de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag onder loon ‘de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking’, maar is voor de Wet loonbelasting ‘al hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking’ loon. Volgens de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag zou het privégebruik van de leaseauto dus geen loon zijn maar volgens de Wet loonbelasting wel.

Wat is de definitie van loon?

In het Burgerlijk Wetboek is geen zelfstandige definitie van ‘loon’ opgenomen. Uit de jurisprudentie volgt dat het begrip ‘loon’ in art. 7:629 BW uitsluitend ziet op het periodiek verschuldigde geldloon, en niet op andere vormen van loon. In deze zaak bevestigt het Gerechtshof Den Haag deze definitie.

Het bepaalde in art. 7:629 lid 1 BW staat echter niet in de weg van de afspraak van partijen in artikel 17.2.3 van de Mobiliteitsregeling. Hier staat dat na zes maanden ziekte de leaseauto moet worden ingeleverd en de Mobiliteitsregeling wordt stopgezet, met als gevolg dat het privégebruik van de leaseauto dan eveneens eindigt.

Uit deze overeengekomen beëindiging van de ‘Mobiliteitsregeling na zes maanden ziekte’ volgt dat de Mobiliteitsregeling niet ertoe strekt de werknemer daarna nog aanspraak te geven op een vergoeding voor het verlies van het privégebruik van de lease-auto.

Het is dus ook afhankelijk van wat er tussen partijen op dit punt is overeengekomen.

Vindplaats: gerechtshof Den Haag 13 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1577

Heb je nog vragen naar aanleiding van de artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Dinsdag 19 oktober 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.Monique van de Graaf boeken 2021