5 dec 2016

Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?

Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het?

Als je je aantoonbaar hebt ingezet voor de re-integratie van een langdurig zieke werknemer, is minister Asscher van SZW bereid je de transitievergoeding kwijt te schelden. Let op: zover is het nog niet maar uit het door hem ingediende wetsvoorstel blijkt dat hij een oplossing wil voor het probleem van slapend dienstverband.

Werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding (Wet werk en zekerheid). Dit geldt ook voor de langdurig zieke werknemer die je na twee jaar ziekte mag ontslaan. Werkgevers zijn het er namelijk niet mee eens dat zij bij het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer – bovenop alle kosten van twee jaar loondoorbetaling en de kosten voor de re-integratie – ook nog eens een transitievergoeding verschuldigd zijn. Veel werkgevers zijn hiertoe financieel niet in staat en kiezen ervoor deze langdurig zieke werknemer in dienst te houden, dit wordt ook wel leeg of slapend dienstverband genoemd.

De langdurige zieken willen echter liever ontslagen worden, zodat zij een transitievergoeding kunnen incasseren. Hierdoor ontstaan ongewenste situaties.

Werkgevers compenseren bij langdurig zieke werknemer

In het wetvoorstel wil de minister werkgevers compenseren voor de volledige kosten van de transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid na 104 weken. Deze compensatie wordt verstrekt door UWV vanuit een Algemeen werkloosheidsfonds (AwF). Dit houdt echter wel een verhoging van de uniforme premie in.

Asscher wil de maatregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 invoeren. Hij streeft ernaar de maatregel per 1 januari 2018 van kracht te laten zijn. Het UWV heeft echter aangegeven dat dat veel te snel is voor systeemaanpassingen en daarom is de streefdatum nu 1 januari 2019, maar de terugwerkende krachtregeling vanaf 1 juli 2015 blijft bestaan.

Werkgevers krijgen compensatie voor de vergoedingen bij:

  • het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer ziek is op de einddatum
  • ontbinding of opzegging wegens het feit dat de werknemer zijn bedongen arbeid niet langer kan verrichten
  • beëindiging met wederzijds goedvinden vanwege langdurige ziekte.

Uit het wetsvoorstel blijkt ook dat niet meer wordt gecompenseerd dan het bedrag waarop de langdurig zieke werknemer recht had op het moment van 104 weken ziek zijn. Bovendien zal de compensatie niet meer bedragen dan het totale bedrag aan loon dat tijdens langdurig ziekte is doorbetaald. Daarnaast telt de periode van loonsanctie niet mee voor deze berekening.

Ook een aanpassing van de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag is in het wetsvoorstel opgenomen…

Wordt vervolgd!

Opleidingstip! Word zelf verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding

Ben je werkgever en wil je het eigen risico dragen voor de Ziektewet? Zo ja, dan ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie voor (ex-)werknemers en betaal je als werkgever zélf de Ziektewet-uitkering. Maar hoe bepaal je de hoogte en duur van de Ziektewet? Met de training eigen risico dragen Ziektewet kun je de eerste stappen zetten in de uitvoering van het eigen risico dragen, kun je dit implementeren en ben je op de hoogte van de wettelijke kaders.

JanthonyWielink

Maandag 5 december 2016
Auteur: Janthony Wielink