18 okt 2022

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: bij wie moet je bezwaar maken? #Deel 2

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: bij wie moet je bezwaar maken? #Deel 2

In het eerste deel (In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: hoe werkt dat precies?) ben ik ingegaan op de processuele aspecten van de bezwaarprocedure. In dit artikel ga ik in op zaken bij wie bezwaar moet worden aangetekend, de hoorzitting, de beslissing op bezwaar, het toetsingskader en wat daarna.Bezwaar maken UWV

Bij wie bezwaar aantekenen UWV?

Bezwaar moet worden aangetekend bij hetzelfde bestuursorgaan als het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dit orgaan beoordeelt zelf nog eens of die beslissing wel goed is. De procedure bij de behandeling van een bezwaarschrift kan per uitvoeringsinstantie iets verschillen.

Het uitgangspunt is dat de beslissing in een bezwaarschriftprocedure niet wordt genomen door dezelfde afdeling als de afdeling die het primaire besluit heeft genomen. Veelal zal een afdeling bezwaar en beroep zich over het bezwaarschrift buigen.

Uitnodiging hoorzitting

Veelal wordt degene die bezwaar heeft aangetekend tegen een beslissing gehoord door het bestuursorgaan (artikel 7:2 en volgende Awb). Het bestuursorgaan nodigt partijen vaak schriftelijk uit voor een hoorzitting. Ook wordt vooraf telefonisch contact opgenomen door het UWV om in overleg een datum voor de hoorzitting te bepalen.

In de uitnodiging (oproeping) moet het volgende zijn opgenomen (art. 7:4 lid 3 Awb):

  • De mogelijkheid voor belanghebbende om tot tien dagen voor de hoorzitting nadere stukken in te dienen
  • De aanduiding van de tijd en plaats waar de ter inzage gelegde stukken kunnen worden ingezien door belanghebbende.

Door de bij het geschil betrokken partijen te horen, krijgen ze de gelegenheid hun zienswijzen naar voren te brengen en hun belangen te beargumenteren. Dit zorgt ervoor dat het bestuursorgaan meer kennis vergaat wat positief is om te komen tot een weloverwogen besluitvorming.

Kwaliteit bezwaarschriftprocedure

De achterliggende gedachte is dat het horen van belanghebbenden bijdraagt aan de kwaliteit van de bezwaarschriftprocedure. Een hoorzitting kan achterwege blijven als (artikel 7:3 Awb):

  1. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;
  2. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
  3. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; of
  4. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.

Bezwaar UWV = niet-ontvankelijk

Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk als het niet-tijdig is ingediend en er geen goede gronden zijn voor de niet tijdige indiening. In dat geval is de termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

Bezwaar UWV = ongegrond

Het bezwaar is kennelijk ongegrond wanneer uit het bezwaarschrift zelf direct blijkt dat de bezwaren van belanghebbende ongegrond zijn en er redelijkerwijs geen twijfel mogelijk is over deze conclusie.

Bezwaarschrift indienen namens natuurlijke of rechtspersoon

Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd. De indiener krijgt dan een termijn om deze machtiging te overleggen.

Pas na ontvangst van de machtiging, neemt het bestuursorgaan het bezwaarschrift verder in behandeling.

Machtiging niet op tijd verstrekt

Is een gevraagde machtiging niet op tijd verstrekt, dan wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, gevraagd om binnen een door het UWV vastgestelde termijn, de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

Het is niet nodig een advocaat in te schakelen bij een bezwaarprocedure. Uiteraard kan het wel handig zijn voor een werkgever of werknemer om zich op juridisch vlak te laten ondersteunen.

Heroverweging primair besluit

Tijdens de bezwaarprocedure wordt er naar de doelmatigheids- en de rechtmatigheidsaspecten gekeken van de bestreden beslissing, ook wel de primaire beslissing genoemd. Er vindt door het bestuursorgaan een heroverweging van de primaire beslissing plaats.

Beslissing op bezwaar en daarna

Uiteindelijk volgt de beslissing op bezwaar. Het bezwaar kan ongegrond zijn. In dat geval bestaat de mogelijkheid binnen zes weken na dagtekening van de beslissing beroep in te stellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Beroepsprocedure

Bij de beroepsprocedure wordt alleen naar de rechtmatigheid gekeken en niet naar de doelmatigheid. Wordt de belanghebbende door de bestuursrechter in het gelijk gesteld, dan moet de uitvoeringsinstantie in de regel de proceskosten en het betaalde griffierecht aan de belanghebbende (appellant) terugbetalen.

Daarnaast kan de rechter bepalen dat de belanghebbende een vergoeding krijgt voor de gemaakte proceskosten. Er geldt in de beroepsprocedure eveneens geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat de inschakeling van een advocaat of andere rechtshulpverlener ook in de beroepsprocedure niet vereist is.

Oproepen voor zitting

Is de rechter van oordeel dat hij voldoende is geïnformeerd, dan worden partijen opgeroepen voor een zitting. Er is in beginsel geen verschijningsplicht. Dit is slechts anders als de rechtbank iemand expliciet oproept om te verschijnen. Het is wel raadzaam om naar de zitting te gaan.

Eventueel kan de belanghebbende een getuige, een deskundige of bijvoorbeeld een tolk meebrengen. Hij moet dit dan uiterlijk een week voor de zittingsdatum aan de rechtbank en aan het uitvoeringsorgaan meedelen, met vermelding van namen en woonplaatsen van de personen die hij meebrengt.

Bestuurlijke lus

De bestuurlijke lus beoogt de definitieve beslechting van het geschil te bevorderen. De bestuursrechter kan hangende een beroepsprocedure het bestuursorgaan de gelegenheid geven gebreken in het bestreden besluit te herstellen, in plaats van dit besluit meteen te vernietigen.

In een niet voor beroep vatbare tussenuitspraak bepaalt de bestuursrechter de termijn waarbinnen het bestuursorgaan het gebrek kan herstellen. Partijen hebben zelf ook de mogelijkheid de rechter te wijzen op deze bevoegdheid en kunnen de rechter verzoeken van die bevoegdheid gebruik te maken.

Op deze manier kan worden voorkomen dat een rechter een besluit vernietigt op grond van een formeel gebrek waardoor het gehele besluitvormingstraject moet worden overgedaan.

Regeerperiode 2017-2020
Datum: Dinsdag 18 oktober 2022
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Verzuim opleidingen

Voor onze verzuim opleidingen tot Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratiespecialist gebruiken wij de boeken van Monique.

Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.

Sociale zekerheid voor de verzuimexpert
Arbeidsrecht 2019