18 okt 2022

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: hoe werkt dat precies? #Deel 1

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: hoe werkt dat precies? #Deel 1

Als je werkzaam bent als verzuim professional dan zul je regelmatig te maken hebben met beslissingen van het UWV. Beslissingen waar je het niet altijd mee eens zult zijn. Het is dan handig om te weten hoe je hier bezwaar tegen kunt maken en waar je verder op moet letten. In dit artikel gaat Monique van de Graaf – expert arbeidsrecht en sociale zekerheid – dit verder toelichten.In bezwaar gaan tegen UWV

Allereerst iets over de wettelijke kaders van een bezwaarprocedure. Het is handig om te weten waar je de bepalingen over een bezwaarprocedure kunt terugvinden.

Dit is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

  • In hoofdstuk 6 staan de algemene bepalingen over zowel de bezwaarprocedure bij het UWV als ook de beroepsprocedure bij de bestuursrechter.
  • In hoofdstuk 7 staan de specifieke bepalingen met betrekking tot de bezwaarprocedure.

Inhoud bezwaarschrift UWV

Wat moet er nu precies in het bezwaarschrift worden vermeld? Dat zijn de volgende zaken:

  • de vermelding van de term “bezwaarschrift” of “beroepschrift”;
  • de naam en het adres van de belanghebbende/indiener;
  • een omschrijving van het bezwaar/beroep;
  • de dagtekening;
  • de ondertekening.

Verzuimherstel benutten

Als één element of meerdere elementen ontbreken, is de indiener van het bezwaar in verzuim. Wel krijgt hij altijd de mogelijkheid om het verzuim te herstellen binnen een nader door het bestuursorgaan te vermelden termijn. Benut de indiener de mogelijkheid tot verzuimherstel niet, dan zal het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Biedt het bestuursorgaan daartoe de mogelijkheid dan kan het bezwaarschrift ook digitaal worden ingediend (artikel 2:15 lid 1 Awb).

Termijnen indienen bezwaar- en beroepschrift

De termijn waarbinnen een bezwaar- en beroepschrift moet zijn ingediend bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt (artikel 6:7 jo artikel 6:8 Awb). Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd (mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen).

Let op het poststempel!

Het poststempel vormt een belangrijk bewijsmiddel voor het tijdstip van verzending. De CRvB heeft in een speciale gemengde Meervoudige Kamer van de (president) CRvB, de (president) College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de (voorzitter) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan.

De vraag stond centraal of de rechtbank een bezwaarschrift terecht ambtshalve niet-ontvankelijk heeft verklaard vanwege termijnoverschrijding. Het antwoord hierop was ontkennend. De bestuursrechter
beoordeelt voortaan niet langer ambtshalve de tijdigheid van een bezwaar.

De gemengde kamer oordeelt dat de wettelijke bepalingen over de tijdigheid van een bezwaar- of beroepschrift weliswaar dwingend van aard zijn, maar dit betekent niet dat zij van openbare orde zijn. De bestuursrechter mag daarom niet meer ambtshalve toetsen of een bezwaarschrift tijdig is ingediend en in hoger beroep wordt niet meer ambtshalve getoetst of bij de rechtbank tijdig beroep was ingesteld.

Aanvankelijk gold als voorwaarde dat het poststuk bij PostNL moest zijn aangeboden. Inmiddels heeft de CRvB geoordeeld dat een bezwaar- of (hoger) beroepschrift ook tijdig is ingediend als het voor het einde van de bezwaar- of beroepstermijn bij een andere post aanbieder dan PostNL is aangeboden. En wanneer het binnen een week na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn is ontvangen. Voorwaarde is wel dat de post aanbieder geregistreerd is bij de Autoriteit Consument en Markt.

Algemene termijnenwet

De Algemene termijnenwet is van toepassing op het einde van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Dit betekent dat een in de wet gestelde termijn, die eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De belanghebbende moet bewijzen dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend. Let op! Niet verschoonbare termijnoverschrijding leidt tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar (artikel 6:11 Awb).

Rechtsmiddelenverwijzing of rechtsmiddelenclausule opnemen

Bestuursorganen zijn verplicht een zogenaamde rechtsmiddelen verwijzing of rechtsmiddelen clausule op te nemen in een besluit (artikel 3:45 jo artikel 6:23 Awb), zodat de ontvanger daarvan weet bij wie hij in bezwaar kan gaan. In de rechtsmiddelen clausule moet ook de termijn worden aangegeven waarbinnen en door wie bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Tip!

Het is handig om – teneinde de termijn veilig te stellen – vóór afloop van de termijn een voorlopig bezwaarschrift in te dienen, dit wordt ook wel pro forma bezwaarschrift genoemd. Hierin vraag je om toezending van de op het besluit betrekking hebbende stukken en om een nadere termijn om de gronden aan te vullen.

Let op! Afwijkende termijn bezwaar UWV

Bij geschillen van geneeskundige aard over het al dan niet voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken geldt een bezwaartermijn van twee weken (artikel 75k eerste zinsdeel ZW).

Een ZW-gerechtigde die in het kader van de eerstejaars ZW-beoordeling door het UWV in staat wordt geacht met algemeen geaccepteerde arbeid meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen verliest zijn ZW-recht. Hiervoor geldt de reguliere bezwaartermijn van zes weken (artikel 75k tweede zinsdeel ZW).

Belanghebbende

Degene die in rechtsreeks zijn belang is getroffen, de belanghebbende, kan in bezwaar gaan (artikel 1:2 Awb). Bij een besluit kunnen meerdere belanghebbenden aangewezen worden. Denk aan een toekenningsbeslissing in het kader van de WIA.

Niet alleen de werknemer kan hiertegen in bezwaar gaan, maar ook de werkgever omdat de toekenning van een WGA-uitkering een voor de werkgever belastend besluit is. Hij ziet dit ofwel op termijn terug in de premiebeschikking ‘Werkhervattingskas’ als hij in het publieke bestel is gebleven, ofwel omdat hij als eigenrisicodrager opdraait voor de uitkerings- en re-integratielast.

Het UWV heeft een speciaal reglement waarin uitvoerig staat beschreven op welke wijze bezwaarschriften worden behandeld (zie reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018).

Kosten bezwaarschrift UWV

De kosten die de indiener van een bezwaarschrift redelijkerwijs moet maken – denk aan kosten van rechtsbijstand – worden alleen vergoed als het uitvoeringsorgaan de primaire beslissing om inhoudelijke redenen heeft herroepen. Dit is dus niet het geval als er sprake is van een herroeping op grond van bijvoorbeeld een ondeugdelijke motivering.

Tip!

Om een dergelijke kostenvergoeding moet wel op voorhand, dus nog vóórdat de beslissing op bezwaar is genomen, worden gevraagd. Het is dus handig een verzoek om vergoeding van gemaakte kosten direct in het bezwaarschrift op te nemen. Er wordt gewerkt met vaste bedragen (zie besluit proceskosten bestuursrecht).

Indienen bezwaar UWV geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaar of beroep bij het UWV schort niet het besluit op waartegen het bezwaar is gericht (artikel 6:16 Awb). Dit betekent dat het besluit vooralsnog tenzij anders wordt beslist, gehandhaafd blijft.

In het tweede deel van ‘Bezwaar maken bij het UWV’ zal ingegaan worden op de instantie bij wie bezwaar moet aangetekend, de hoorzitting, de beslissing op bezwaar, het toetsingskader en wat daarna.

Heb je nog vragen naar aanleiding van mijn artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Dinsdag 18 oktober 2022
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via info@hartvoorarbeid.nl.Monique van de Graaf boeken arbeidsrecht