30 sep 2019

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: hoe werkt dat precies? #Deel 1

In bezwaar gaan tegen beslissingen van UWV: hoe werkt dat precies? #Deel 1

Als je werkzaam bent in het verzuimvak dan zul je regelmatig te maken hebben met beslissingen van UWV. Beslissingen waar je het niet altijd mee eens zult zijn. Het is dan handig te weten hoe je hiertegen in bezwaar kunt gaan en waar je verder op moet letten.

In dit artikel ga ik dit verder toelichten.In bezwaar gaan tegen UWV

Wettelijk kaders van een bezwaarprocedure

Het is handig te weten waar je de bepalingen over een bezwaarprocedure kunt terugvinden. Dit is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  • In hoofdstuk 6 staan de algemene bepalingen over zowel de bezwaarprocedure bij het UWV als ook de beroepsprocedure bij de bestuursrechter.
  • In hoofdstuk 7 staan de specifieke bepalingen met betrekking tot de bezwaarprocedure.

Inhoud bezwaarschrift UWV

Wat moet er nu precies in het bezwaarschrift worden vermeld? Dat zijn de volgende zaken:

  • de vermelding van de term “bezwaarschrift” of “beroepschrift”;
  • de naam en het adres van de belanghebbende/indiener;
  • een omschrijving van het bezwaar/beroep;
  • de dagtekening;
  • de ondertekening.

Verzuimherstel benutten

Als één element of meerdere elementen ontbreken dan is de indiener van het bezwaar in verzuim. Wel krijgt hij altijd de mogelijkheid om het verzuim te herstellen binnen een nader door het bestuursorgaan te vermelden termijn.

Benut de indiener de mogelijkheid tot verzuimherstel niet, dan zal het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Biedt het bestuursorgaan daartoe de mogelijkheid dan kan het bezwaarschrift ook digitaal worden ingediend (artikel 2:15 lid 1 Awb).

Termijnen waarbinnen een bezwaar- en beroepschrift moet zijn ingediend

De termijn waarbinnen een bezwaar- en beroepschrift moet zijn ingediend bedraagt zes weken te rekenen vanaf de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt (artikel 6:7 jo artikel 6:8 Awb). Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Poststempel

Het poststempel vormt een belangrijk bewijsmiddel voor het tijdstip van verzending. Het gaat hier om een bezwaartermijn van openbare orde, wat er op neer komt dat een te laat ingediend bezwaar ambtshalve door de rechter niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Algemene termijnenwet

De Algemene termijnenwet is van toepassing op het einde van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Dit betekent dat een in de wet gestelde termijn, die eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De belanghebbende moet bewijzen dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend.

Niet verschoonbare termijnoverschrijding leidt tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaar (artikel 6:11 Awb).

Rechtsmiddelenverwijzing of rechtsmiddelenclausule opnemen

Bestuursorganen zijn verplicht een zogenaamde rechtsmiddelenverwijzing of rechtsmiddelenclausule op te nemen in een besluit (artikel 3:45 jo artikel 6:23 Awb), zodat de ontvanger daarvan weet bij wie hij in bezwaar kan gaan. In de rechtsmiddelenclausule moet ook de termijn worden aangegeven waarbinnen en door wie bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Tip!

Het is handig om teneinde de termijn veilig te stellen vóór afloop van de termijn een voorlopig bezwaarschrift in te dienen, ook wel pro forma bezwaarschrift genoemd, en daarin te vragen om toezending van de op het besluit betrekking hebbende stukken en om een nadere termijn om de gronden aan te vullen.

Let op! Afwijkende termijn

Bij geschillen van geneeskundige aard over het al dan niet voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken geldt een bezwaartermijn van twee weken (artikel 75k eerste zinsdeel ZW).

Voor een ZW-gerechtigde die in het kader van de eerstejaars ZW-beoordeling door het UWV in staat wordt geacht met algemeen geaccepteerde arbeid meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen, waardoor hij zijn ZW-recht verliest, geldt echter de reguliere bezwaartermijn van zes weken (artikel 75k tweede zinsdeel ZW).

Belanghebbende

Degene die in rechtsreeks zijn belang is getroffen, de belanghebbende, kan in bezwaar gaan (artikel 1:2 Awb). Bij een besluit kunnen meerdere belanghebbenden aangewezen worden. Denk aan een toekenningsbeslissing in het kader van de WIA.

Niet alleen de werknemer kan hiertegen in bezwaar gaan maar ook de werkgever omdat de toekenning van een WGA-uitkering een voor de werkgever belastend besluit is. Hij ziet dit ofwel op termijn terug in de premiebeschikking Werkhervattingskas als hij in het publieke bestel is gebleven ofwel omdat hij als eigenrisicodrager opdraait voor de uitkerings- en re-integratielast.

Het UWV heeft een speciaal reglement waarin uitvoerig staat beschreven op welke wijze bezwaarschriften worden behandeld (zie reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018).

Kosten bezwaarschrift

De kosten die de indiener van een bezwaarschrift redelijkerwijs heeft moeten maken, denk aan kosten van rechtsbijstand, worden alleen vergoed als het uitvoeringsorgaan de primaire beslissing om inhoudelijke redenen heeft herroepen. Dit is dus niet het geval als er sprake is van een herroeping op grond van bijvoorbeeld een ondeugdelijke motivering.

Tip!

Om een dergelijke kostenvergoeding moet wel op voorhand, dus nog vóórdat de beslissing op bezwaar is genomen, worden gevraagd. Het is dus handig een verzoek om vergoeding van gemaakte kosten direct in het bezwaarschrift op te nemen. Er wordt gewerkt met vaste bedragen (zie besluit proceskosten bestuursrecht).

Geen opschortende werking

Het indienen van een bezwaar of beroep schort niet het besluit op waartegen het bezwaar  is gericht (artikel 6:16 Awb). Dit betekent dat het besluit vooralsnog tenzij anders wordt beslist, gehandhaafd blijft.

In het tweede deel zal ingegaan worden op de instantie bij wie bezwaar moet aangetekend, de hoorzitting, de beslissing op bezwaar, het toetsingskader en wat daarna.

Regeerperiode 2017-2020

Maandag 30 september 2019
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden actualiseerd.

Verzuim opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken.

Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via vandegraafjuridischadvies@gmail.com.

Sociale zekerheid voor de verzuimexpert
Arbeidsrecht 2019