22 jan 2021

Eigenrisicodrager Ziektewet versus WGA? Wat is het verschil? (deel I)

Eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA? Zoek de verschillen (deel I)

ERD ZW of WGA?Een werkgever kan ervoor kiezen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD ZW) en/of voor de WGA (ERD WGA) te worden.

Dit betekent dat hij enerzijds opdraait voor de kosten verbonden aan de betreffende uitkeringen aan (voormalig) werknemers en anderzijds ook de verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om de verzuimbegeleiding en re-integratie van deze doelgroep.

Ook zijn er de nodige verschillen aan te wijzen in het proces van de aanvraag van het eigen risico dragen en in de uitvoering ervan.

In dit artikel sta ik stil bij de aanvraagprocedure, maar eerst een korte inleiding over het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet. Om het leesbaar te houden schrijf ik dit artikel verder met de afkortingen: ERD ZW en ERD WGA. 

Inleiding ERD

Het voordeel voor de ERD is dat de werkgever is vrijgesteld van de betaling van het ZW-deel dan wel het WGA-deel van de premie Werkhervattingskas (Whk). Een ERD-aanvraag moet worden ingediend bij de Belastingdienst.

Aan de ERD ZW en WGA wordt op grond van artikel 40 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) toestemming verleend om zélf het risico te dragen van betaling van de ZW-respectievelijk de WGA-uitkering net als de overlijdensuitkeringen van beide wetten.

Let op! De toestemming wordt verleend door de inspecteur van de Belastingdienst in de vorm van een voor bezwaar vatbare beschikking.

Ingang eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap kan ingaan per 1 januari of per 1 juli van enig jaar. De aanvraag daarvoor moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 oktober of vóór 1 april.

In de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum is de werkgever niet eerder ERD geweest voor de ZW of de WGA. Het is mogelijk een verzekering af te sluiten voor de uitbetaling van de ZW-uitkeringen. Dit is niet verplicht. Grote werkgevers dragen deze lasten veelal zelf. Ook is het mogelijk het risico om 10 jaar de WGA-uitkering aan arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te betalen, te herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden.

Let op! Vaak wordt het ERD WGA gecombineerd met het ERD ZW omdat door ERD ZW te zijn, de werkgever kan proberen te voorkomen dat er instroom in de WGA (tot 1 januari 2017: WGA flex) vanuit de ZW plaatsvindt.

So far so good. Nu eens kijken hoe het zit met de benodigde stukken voor de aanvraag om ERD te worden.

Aanvraag ERD ZW

Bij de verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemer die onder het eigen risico vallen, moet de eigenrisicodrager voor de ZW zich laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienstverlener, waarbij de afspraken rondom de verzuimbegeleiding schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Dit stuk moet worden overgelegd aan de Belastingdienst bij de aanvraag om ERD ZW te worden (artikel 63c ZW jo. artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet).

Aanvraag ERD WGA

De ERD WGA is op zijn beurt verplicht zekerheid te stellen voor het juist, volledig en op tijd nakomen van de verplichtingen tegenover zijn werknemers en het UWV die uit het ERD voortvloeien.

De werkgever die ERD WGA wil worden dient daarom bij de aanvraag een schriftelijke garantie van een kredietinstelling of een verzekeraar te overleggen waarin deze verklaart bereid en in staat te zijn de financiële verplichtingen van de werkgever over te nemen wanneer de werkgever hiertoe zelf niet meer in staat is.

We spreken in dit verband van een garantieverklaring. Dit is ter afdekking van het faillissementsrisico. De garantieverklaring moet ondertekend zijn door de bank of verzekeraar.

Modelgarantieverklaring

Op de website van de Belastingdienst is een modelgarantieverklaring te vinden, die gebruikt moet worden bij de aanvraag. Voor een overheidswerkgever geldt geen verplichting tot het overleggen van een garantieverklaring (artikel 40 lid 3 Wfsv).

Deel II: Inhoudelijke verschillen tussen ERD ZW en ERD WGA

Volgende keer ga ik in op de inhoudelijke verschillen tussen ERD ZW en ERD WGA. Wordt vervolgd.

Regeerperiode 2017-2020

Vrijdag 22 januari 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.Boek Monique van de Graaf 2020