25 jan 2021

ERD WGA versus Ziektewet? Wat is het verschil? (deel II)

Eigenrisicodrager Ziektewet en/of WGA? Zoek de verschillen (deel II)

In deel I ERD ZW versus WGA is stilgestaan bij de verschillen tussen het eigenrisico dragen voor de Ziektewet en de WGA waar het gaat om de aanvraagprocedure. Nu ga ik meer in op de inhoudelijke verschillen. Om het leesbaar te houden schrijf ik ook in dit artikel verder met de afkortingen: ERD ZW en ERD WGA. 

Verplichtingen werkgever ERD ZW

ERD WGA verschil ERD ZWEen werkgever kan ervoor kiezen om ERD ZW te worden van werknemers met een (tijdelijk) arbeidscontract, van wie het contract eindigt tijdens hun ziekte dan wel die ziek worden binnen 4 weken na einde dienstverband en op dat moment niet verzekerd zijn.

Kies je als werkgever voor ERD ZW dan word je in feite een soort uitvoeringsinstantie in het klein. De werkgever neemt immers de volgende verplichtingen op zich (artikel 63a ZW):

 • Het verrichten van de claimbeoordeling (bepalen recht op en hoogte en duur Ziektewet);
 • Het vaststellen van het dagloon en het uitbetalen van de ZW-uitkering;
 • Het voeren van een gescheiden verzuimadministratie;
 • Het verzorgen van de verzuimbegeleiding en de re-integratie van de ZW-gerechtigde.

Controle UWV of de eigenrisicodrager de taken correct uitvoert

Genoemde taken voert de eigenrisicodrager uit onder toezicht van het UWV. Het UWV verricht controles (audits) om te bezien of de eigenrisicodrager de opgedragen taken correct uitvoert.

De controle van het UWV op de uitvoering van de ZW door de ERD richt zich op de volgende drie punten:

 1. Opzet van de administratieve organisatie/interne controle;
 2. Inrichting van de verzuimadministratie;
 3. Uitvoering van de Ziektewet.

Let op! UWV neemt de beslissing

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over het uitkeren van een ZW-uitkering berust bij het UWV. Alhoewel het UWV uiteindelijk een beslissing neemt over het eventueel korten op de ZW-uitkering bij het niet-nakomen door de werknemer van zijn verplichtingen, dient de eigenrisicodrager dit besluit van het UWV op zorgvuldige wijze voor te bereiden. Zo moeten de onderliggende door de eigenrisicodrager aangeleverde feiten de beslissing kunnen dragen.

Het UWV controleert nieuwe ERD ZW binnen een half jaar nadat de werkgever ERD ZW is geworden. Is de uitkomst van de controle positief dan vindt de volgende periodieke controle binnen twee jaar plaats. Het UWV controleert minimaal eens in de twee jaar.

Takenverdeling

Een eigenrisicodrager kan ervoor kiezen deze taken geheel of gedeeltelijk zelf uit te voeren of deze uit te besteden aan een derde daarin gespecialiseerde partij. Ook kan hij ervoor kiezen de volgende taken tegen betaling door het UWV te laten uitvoeren:

 • beoordeling van het recht op een ZW-uitkering;
 • beoordeling van de hoogte van het dagloon;
 • informatieverzoek over de Ziektewet.
 • beoordeling van de duur van de uitkering;
 • beoordeling van een maatregel na een overtreding;

De zieke ex-werknemer van een eigenrisicodrager die een ZW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2018 naar analogie van de werknemers die nog in dienst zijn bij de eigenrisicodrager, de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts dan de bedrijfsarts die normaliter de verzuimbegeleiding doet (artikel 63c ZW).

Verplichtingen werkgever ERD WGA

Een ERD WGA is vanaf 2007 (voor toekenning in 2006 gold een periode van vier jaar) gedurende een periode van maximaal 10 jaar na toekenning verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkeringen aan (ex)-werknemers (artikel 82 WIA).

De WGA-eigenrisicodrager is verder wettelijk verplicht (artikel 42 lid 2 WIA) maatregelen te treffen die gericht zijn op behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid van de verzekerde. Ook moet de eigenrisicodrager periodiek het plan van aanpak evalueren (artikel 42 lid 5 WIA). We spreken in dit verband ook wel over een re-integratie derde spoor.

Let op! 3e spoor

Een derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verlichten van de kosten voor de werkgever.

WGA-uitkering

Het UWV betaalt de WGA-uitkering veelal rechtstreeks uit aan de verzekerde waarna het UWV de nota naar de ERD WGA stuurt om deze te voldoen. De WGA-eigenrisicodrager op zijn beurt stuurt deze nota weer door naar zijn verzekeringsmaatschappij.

Door zijn keuze voor het ERD WGA wordt de werkgever een zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat de werkgever met een bezwaar- en beroepsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan worden geconfronteerd. Hij zal hiervoor dus iets moeten regelen. Als de WGA-uitkeringsgerechtigde zijn verplichtingen niet nakomt (denk aan het weigeren mee te werken aan de re-integratie) mag de werkgever een maatregel opleggen. Het is de werkgever niet toegestaan een boete op te leggen of een blijvend gehele weigering. Deze sancties zijn voorbehouden aan het UWV.

De ERD WGA is dus bevoegd beleidsregels rondom het opleggen van waarschuwingen en maatregelen vast te stellen. Hiermee maakt hij aan zijn voormalige werknemers kenbaar waaruit de WGA-verplichtingen bestaan en welke sancties opgelegd kunnen worden bij het niet-naleven.

Alleen verhaal WGA-premie op netto loon mogelijk

In artikel 3.18 van de Regeling Wfsv is geregeld dat de werkgever maximaal de helft van de WGA-premie op de werknemer kan verhalen. De ZW-premiecomponent is daar niet genoemd.

Door het verhaal wordt benadrukt dat zowel werkgevers als werknemers verantwoordelijk zijn voor langdurig ziekteverzuim en wordt voor beide partijen een financiële prikkel gecreëerd. Ook een ERD WGA kan een deel van de WGA-lasten verhalen op het netto-loon van zijn werknemers.

Veel verschillen ERD WGA en ZW

Zoals uit deze artikelen blijkt zijn er de nodige verschillen aan te wijzen tussen het ERD WGA en ZW. Vaak zien we dat het ERD WGA gecombineerd wordt met een ERD ZW. Door de instroom in de ZW te monitoren kan ook aan de instroom in de WGA (flex) een halt toe worden geroepen.

Heb je nog vragen naar aanleiding van mijn artikelen? Stel ze gerust via Scolea. Wij komen graag met je in contact.

Regeerperiode 2017-2020

Maandag 25 januari 2021
Auteur: Monique van de Graaf, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ze is auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Opleidingen

Voor onze opleidingen Casemanager, Arbeidsdeskundige en Re-integratie Specialist gebruiken wij Monique haar boeken. Wil je één van haar boeken los bestellen? Mail haar dan via monique@vandegraafjuridischadvies.nl.Boek Monique van de Graaf 2020