18 okt 2021

Conflict met de werkgever tijdens ziekte: hoe ga je er als casemanager mee om?

Conflict met de werkgever tijdens ziekte: hoe ga je er als casemanager mee om?

Langdurig ziekteverzuim vormt zowel voor de werknemer als voor de werkgever een onaangename situatie. Helaas leidt dat soms tot onenigheden, bijvoorbeeld wanneer de verschillende partijen het niet eens kunnen worden over re-integratie of passende werkzaamheden.

Hoe weet je nu of een werknemer in een conflict met de werkgever tijdens ziekte terecht bezwaar maakt? En hoe moet jij er als werkgever mee omgaan wanneer je vermoedt dat je werknemer zich niet aan zijn plichten houdt?Conflict met de werkgever

Wat gebeurt er na een ziekmelding van een werknemer?

Wanneer een werknemer langer dan drie weken ziek is, ben je als werkgever verplicht om de bedrijfsarts in te schakelen. Als er een kans bestaat dat het verzuim lang kan gaan duren, is het echter verstandig om dat al eerder te doen. Zo kun je zo vroeg mogelijk aan de slag met de re-integratie op de werkvloer.

Beoordelen ziekmelding

De bedrijfsarts beoordeelt de ziekmelding en bepaalt in hoeverre de werknemer nog in staat is om te werken. Ook geeft de arts advies over het re-integratietraject en over eventuele vervangende werkzaamheden die de werknemer ondanks de medische problemen nog wel uit kan voeren.

Plan van aanpak

Het re-integratieplan dient vastgelegd te worden in een zogenaamd Plan van Aanpak, waarin beschreven staat hoe werkgever en werknemer samen zullen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel. Het is belangrijk om het Plan van Aanpak zorgvuldig op te stellen, want bij een eventueel conflict is dit één van de belangrijkste documenten waarnaar gekeken wordt.

Plichten van de werknemer tijdens ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet hij zich aan een aantal verplichtingen houden. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De werknemer moet zich aan de regels rondom verzuim houden die binnen het bedrijf gelden; de ziekmelding moet bijvoorbeeld verlopen zoals beschreven in het verzuimprotocol.
  • De werknemer moet bereikbaar zijn voor de werkgever en de bedrijfsarts. Wanneer hij of zij door de bedrijfsarts op spreekuur gevraagd wordt, is hij of zij verplicht om ook inderdaad te komen.
  • De werknemer moet de voorschriften en adviezen van de bedrijfsarts zo goed mogelijk opvolgen en ook verder actief meewerken om het herstel te bevorderen.
  • De werknemer mag passende vervangende arbeid niet weigeren en moet actief meedenken welk werk hij of zij nog wel uit zou kunnen voeren.

Plichten van de werkgever tijdens ziekte

Ook als werkgever heb je natuurlijk verschillende verplichtingen wanneer één van je werknemers langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. De belangrijkste punten zijn de volgende:

  • De werkgever betaalt twee jaar loon door aan de zieke werknemer. Ontslag wegens ziekte is niet toegestaan. Ontslag om andere redenen (bijvoorbeeld een reorganisatie) mag wel, maar het moet dan aannemelijk gemaakt kunnen worden dat de ziekte hierbij geen rol gespeeld heeft.
  • De werkgever is verplicht om geschikt vervangend werk te zoeken voor de werknemer (wanneer dat mogelijk is). De vervangende arbeid moet aansluiten bij de opleiding en ervaring van de werknemer.
  • De werkgever moet zich voldoende inspannen om de re-integratie voorspoedig te laten verlopen, bijvoorbeeld door trainingen of omscholingen aan te bieden, een werkplek aan te passen, et cetera.

Conflict met de werkgever tijdens ziekte

Wanneer één van beide partijen het idee heeft dat de ander zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kan er een conflict ontstaan. Jij kunt als werkgever bijvoorbeeld vermoeden dat de werknemer meer werk uit zou kunnen voeren dan hij of zij aangeeft. Of misschien vind je dat de werknemer zich niet actief genoeg bezig houdt met zijn of haar eigen re-integratie.

Omgekeerd kan de werknemer ook vinden dat hij of zij vanuit het bedrijf niet genoeg ondersteuning en begeleiding krijgt. Een conflict met de werkgever tijdens ziekte ligt dan al snel op de loer.

Wat te doen bij een conflict tijdens ziekte?

Wanneer de communicatie met de werkgever niet soepel verloopt, is het verstandig om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Vraag bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon om te bemiddelen. Zo is het vaak mogelijk om escalatie van het conflict te voorkomen.

Deskundigenoordeel UVW

Lopen die gesprekken op niets uit? Dan is de volgende stap het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UVW. Dit is geen juridisch bindend advies, maar het oordeel van het UVW kan bij eventuele juridische procedure wel meegewogen worden.

Soorten deskundigenoordeel

Er zijn drie soorten deskundigenoordeel. Elk type kan maar één keer aangevraagd worden, tenzij er een verandering van de situatie optreedt waardoor een nieuwe beoordeling nuttig kan zijn.

  1. Deskundigenoordeel over arbeidsgeschiktheid. Wanneer jij of de werknemer het oneens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, geeft het UVW een second opinion. Als werkgever ontvang je overigens alleen het eindoordeel, niet de bijbehorende medische informatie over je werknemer.
  2. Deskundigenoordeel over passend werk. Wanneer de werknemer van mening is dat het aangeboden vervangende werk niet bij zijn of haar opleiding, ervaring of ziektebeeld aansluit, kan een deskundige bij het UVW hier een onderzoek naar instellen.
  3. Deskundigenoordeel over re-integratie-inspanningen. Vind je dat de werknemer niet genoeg doet om weer aan het werk te kunnen? Ook dan kun je van het UVW een deskundigenoordeel opvragen.

De kosten van een deskundigenoordeel worden overigens gedeeltelijk door werkgever en werknemer betaald. Voor de werkgever bedraagt deze eigen bijdrage 400 euro, voor de werknemer is dat 100 euro.

Juridische procedure

Het deskundigenoordeel is geen bindend advies. Het is daardoor mogelijk dat het conflict met de werkgever tijdens ziekte ook na het oordeel van het UVW nog doorloopt, bijvoorbeeld omdat één van de partijen weigert het advies te accepteren.

Conflict beslechten

In een dergelijk geval is een juridische procedure soms de enige manier om het conflict te beslechten. Overigens is het ook mogelijk om een rechtszaak te starten zonder eerst een deskundigenoordeel aan te vragen. Wel kan de rechter de werknemer en werkgever in dat geval verzoeken om dat alsnog te doen voordat er een definitieve uitspraak wordt gedaan.

Wil je casemanager worden of wil je graag een volgende stap maken in je loopbaan?

Met de opleiding tot Casemanager ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen bij verzuim als gevolg van verzuim. Wanneer je onze opleiding positief hebt afgerond, kun je je registreren bij het RNVC. Hiermee mag jij je de titel Register Case- en Caremanager (RCCM) gebruiken. Of Casemanager Regie op Verzuim (CROV) indien alleen module 1 en 2 van de opleiding is gevolgd.

Arbeidsdeskundige Bert van den Berg

Datum: Maandag 18 oktober 2021
Auteur: Bert van den Berg, oprichter Scolea en arbeidsdeskundige.