25 sep 2017

Update: Onduidelijkheden rond plan compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Update: Onduidelijkheden rond plan compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Update artikel op maandag 25 september 2017

Eerder schreef ik al over Langdurig zieke werknemer en de transitievergoeding: hoe zit het? Hierbij een belangrijk vervolg die interessant is voor Arbeidsdeskundigen, Casemanagers en andere verzuimexperts.

De Raad van State keurt het wetsvoorstel af om de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid niet langer voor rekening van de individuele werkgever te laten komen. Minister Asscher heeft echter aangekondigd zijn plan toch door te zetten en de transitieregeling collectief te willen gaan regelen. Maar erg ver komt hij niet: het wetsvoorstel is controversieel verklaard en zal door het zittende Kabinet niet in behandeling worden genomen. Het besluit is aan het volgende Kabinet. 

Aanleiding van Asschers wetsvoorstel zijn de door werkgevers geuite zorgen over de oplopende financiële verplichtingen bij langdurige arbeidsongeschikte werknemers. Het wetsvoorstel van de minister wil individuele werkgevers compenseren voor de betaling van een transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Asscher stelt voor de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor alle werkgevers te verhogen en vervolgens werkgevers vanuit het fonds te compenseren.

De Raad van State adviseert langdurig arbeidsongeschikten geen recht te geven op transitievergoeding

Het adviesorgaan vraagt de wetgever deze compensatiemaatregel te heroverwegen en ook alternatieven te bekijken, waaronder het geheel vervallen van de aanspraak op de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikten. Belangrijk argument hierbij is dat het wetsvoorstel de kern van het probleem niet zou aanpakken. De financiële last tot betaling van de transitievergoeding verdwijnt immers niet, maar wordt verlegd van de individuele werkgever naar alle werkgevers tezamen.

Transitievergoeding ontnemen

Het kabinet vindt het om twee reden ongewenst langdurig arbeidsongeschikten het recht op de transitievergoeding te ontnemen:

  1. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor (de gevolgen van) ontslag. Ook een langdurig arbeidsongeschikte kan de transitievergoeding net zo goed nodig hebben voor het vinden van een andere baan en bij het aanvullen van zijn inkomen.
  2. Ook wijst het kabinet erop dat het vervallen van het recht op de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikten in strijd is met wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Door deze werknemer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer het recht op de transitievergoeding te ontzeggen, wordt een werknemer vanwege zijn arbeidsongeschiktheid anders behandeld. De omstandigheid dat voor deze werknemer al twee jaar loon is doorbetaald maakt voor het kabinet geen verschil, nu de loondoorbetalingverplichting een ander doel heeft (namelijk werkgevers stimuleren om ziekte te voorkomen en re-integratie-inspanningen te verrichten).

Eventuele aftrek van re-integratiekosten van de transitievergoeding wordt door het kabinet eveneens gekwalificeerd als ongelijke behandeling.

Ingangsdatum wetsvoorstel

Het huidig wetsvoorstel heeft een ingangsdatum van 1 januari 2019, maar een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV heeft echter aangegeven dat door het verschuiven van de behandeling zij niet op tijd klaar zijn.

Tip! Bijhouden uitbetaalde transitievergoeding
Ook nu één en ander nog op losse schroeven hangt – het voorstel moet eerst nog behandeld worden en daarna nog instemming krijgen van de Tweede en eerste Kamer – is het raadzaam dat je een goede administratie van uitbetaalde transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers bijhoudt.

JanthonyWielink

Donderdag 30 maart 2017 (update artikel maandag 25 september 2017)
Auteur: Janthony Wielink